Рубрика: Без рубрики

Երկրաչափություն Կրկնողություն 2

1․Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 60  աստիճան է, իսկ ներնաձիգի և փոքր էջի գումարը  30սմ է։Գտի՛ր եռանկյան ներքնաձիգը։

Ուղղանկյուն եռանկյունը ունի մի հատկություն, երբ 30 աստիճանի անկյան դիմացի կողմը հավասար է ներքնաձիգի կեսին:Հետևաբար.՝

x+2x=30սմ

x=10

2x=20


Պատ.՝20սմ

2․ABC հավասարասրուն սուրանկյուն եռանկյան  AB ,AC սրունքին տարված  բարձրությունները հատվում են  M կետում ։Գտի՛ր եռանկյան անկյունները,եթե անկյուն  BMC=140  աստիճան է ։

180-140=40

40/2=20

<C=<B=40

40+40=80

<A=180-80=100

Պատ.՝100, 40, 40

3ABCD զուգահեռագծի պարագիծը 50 սմ է, <C=30, իսկ CD ուղղին տարված BH ուղղահայացը 6,5 սմ: Գտեք զուգահեռագծիկողմերը:


6,5+6,5=13

13*2=26

50-26=24

24/2=12

4.Գտեք ABCD զուգահեռագծի անկյունները, եթե՝

ա) <A=840

<A=<C=84, <B=<D=96

84+84=168

360-168=192

192:2=96

բ) <A-<B=550,

<A=<C=62

<B=<C=117

գ) <A+<C=1420

142/2=71

180-71=109

<A=<C=71

<B=<D=109

դ) <A=2<B:

<A=<C=120

<B=<D=60


5) ABCD զուգահեռագծի A անկյան կիսորդը K կետում հատում է BC կողմը: Գտեք այդ զուգահեռագծի պարագիծը, եթե BK=15 սմ, KC=9սմ:

15+9=24 (BC=AD)

Առաջանում են խաչադիր անկյուններ

AB=DC=15

P=48+30=78

6) MNPQ զուգահեռագծի մեջ տարված է MQ ուղղին ուղղահայաց՝ NH-ը, ընդ որում՝ H կետը գտնվում է MQ կողմի վրա: Գտեք զուգահեռագծի կողմերը և անկյունները, եթե հայտնի է, որ MH=3 սմ, HQ=5սմ, <MNH=300:

MQ=NP=8

MN=QP=3

Անկյուններ՝ 60, 60, 120, 120


7.Զուգահեռագծի կից կողմերը հավասար են 12 սմ և 13սմ, իսկ սուր անկյունը 300 է: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:
Պատ.՝S=78

9.Զուգահեռագծի կողմը 8,1 սմ է, իսկ 14 սմ-ի հավասար անկյունագիծը նրա հետ կազմում է 300 անկյուն: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:

Պատ.՝S=

10. Զուգահեռագծի սուր անկյունը 300 է, իսկ բութ անկյան գագաթից տարված բարձրությունները հավասար են 2սմ և 3սմ: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:

Պատ.՝12

11.Գտեք զուգահեռագծի անկյունները, եթե նրա մակերեսը 40սմ2 է, իսկ կողմերը՝ 10սմ և 8սմ:

<A=<C=30

<B=<D=150

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

1.

ա․ 5a+2a=7a

բ․6b-4b=2b

գ․2a+7a-5a=4a

դ․3y-y-4y+8y=6y

ե․4a-5b-2a-3b=2a-8b

2.

ա․5a-(2a-3b)=3a-3b

բ․7a-(4a-2y)=3x+2y

գ․4y-(y-3)=3y+3

դ․9m+(6n-7m)=2m+6n

ե․(3a^2-5a)-(a^2-4a)=2a^2-a

3.

ա․ 2a + 5b, a=4, b= -7

2a + 5b=14

բ․4m – 3n + 10, m = -5, n = -6

4m – 3n + 10=-2

գ․5x + 2y-3z + 7, x = 6, y = -17, z = -3

5x + 2y-3z + 7=12

դ․2ab – 3bc – 4ac , a = 4, b= -2, c = 3

2ab – 3bc – 4ac=-46

ե․3x-4y + xy – 46 , x =-2, y = -6

3x-4y + xy – 46=-6

4.

ա․a^3*a^5 = a^8

բ․b^2*b^2 = b^4

գ․(-m^2)*m^4 = m^2

դ․(-x^2)*(-x^6) = -x^12

ե․y^5*(-y^6) = -y

զ․c2 * c5 * c4 = c^11

ե․p^n*^p2 = p^n+2

ը․a^m * a^4 = a^m+4

թ.x^n* x^k *x^3= x^n+k+3

ժ․y^n+2 * y^3 = y^n+5

6.

ա․(a + 2)(a-3)=a^2-a-6

բ․(5a + 1)(2a + 4)=10a^2+22a+4

գ․(3b + 2)(4-b)=10b+8-3b

դ․(2y-5)(4y-3)=8y^2-26y+15

ե․(3a + 4)(2a – 3)=6a^2+5a-12

7.

ա․(a^3)^2=a^6

բ․(x^2)^4=x^8

գ․(-y^4)^3=-y^12

դ․(-a^5)^4=-a^20

ե․(-c^8)^5=-c^40

զ․(a^3)^7=a^21

է․(-y^5)^3=-y^15

ը․(b^6)^2=b^12

թ․(z^3)^n =z^3n

ժ․(y^k)^5=y^5k

ի․(x^2n)^8=x^16n

լ․(-a^k-1 )^4=-a^4k-4

խ․(-b^4n)^3=-b^12n

ծ․(-x^6)^2k=-x^12k

կ․(-a^3)^2n+1=-a^6n+3

8.

ը․9abc:6bc=3a:2

թ․8xyz : (-2xz)=-4y

ժ․(-12mn) : 4mn=-3

ի․a^8 : a^5=a^3

լ․a:^7 : x^3=x^4

խ․y^11 : y^6=y^5

ծ․p^9 : p^8=p

կ․b^15 : (-b^12)=b^3

հ․z^8:z^8=1

ձ․a^m : a^n=a^m-n

ղ․b^3n : b^2n-1=b^n-1

ճ․c^2k+3 : c^k-4=c^k+7

մ․y^3n-2 : y^1-2=y^4n-3

18.

ժ․ab+b=b(a+1)

ի․mx-m=m(m-1)

լ․-2a-5at=-a(2+5t)

խ․6a+12=6(a+2)

ծ․4x-8=4(x-2)

կ․5-15y=5(2+b)

հ․10+5b=5(2+b)

ձ․3-3c=3(1-c)

22.

ա․25-x^2=(5-x)(5+x)

բ․c^2-36=(c-6)(c+6)

գ․a^2-1=(a-1)(a+1)

դ․1-m^2=(1-m)(1+m)

ե․4x^2-9=(2x-3)(2x+3)

զ․m^2-4n^2=(m-2n)(m+2n)

է․36p^2-25=(6p-5)(6p+5)

ը․1-81x^2=(1-9x)(1+9x)

թ․1/4a^2-b^2=(1/2a-b)(1/2a+b)

ժ․a^2b^2-4=(ab-2)(ab+2)

ի․x^2y^2-9=(xy-3)(xy+3)

լ․16-m^2n^2=(4-mn)(4+mn)

խ․49-p^2q^2=(7-pq)(7+pq)

ծ․4/9x^2-16/25y^2=(2/3x-4/5y)(2/3x+4/5y)

Рубрика: Պատմություն

Հայաստանի Առաջին հանրապետության զինանշանի, դրոշի և օրհներքի պատմությունը

«Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի մասին» օրենքն ընդունվել է Գերագույն Խորհրդի կողմից 1992 թ. ապրիլի 19-ին:
Վերականգնվել է Հայաստանի Առաջին Հանրապետության /1918-1920 թթ./ զինանշանը, որի հեղինակներն են ճարտարապետ, Ռուսաստանի գեղարվեստի ակադեմիայի ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանը և նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը:
2005թ. նոյեմբերի 27-ի ՀՀ Սահմանադրության բարեփոխումներից հետո, 2006 թվականի հունիսի 15-ին ընդունվել է «ՀՀ զինանշանի մասին» նոր օրենքը։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշերից է։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանն է՝ կենտրոնում՝ վահանի վրա պատկերված են Արարատ լեռը՝ Նոյյան տապանով և պատմական Հայաստանի թագավորություններից չորսի՝ վերևից ձախ՝ Բագրատունիների, վերևից աջ՝ Արշակունիների, ներքևից ձախ՝ Արտաշիսյանների, ներքևից աջ՝ Ռուբինյանների զինանշանները։ Վահանը պահում են արծիվը (ձախից) և առյուծը (աջից), իսկ վահանից ներքև պատկերված են սուր, ճյուղ, հասկերի խուրձ, շղթա և ժապավեն։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի հիմնական գույնն է ոսկեգույնը, պատմական Հայաստանի թագավորություններինը՝ վերևից ձախ՝ կարմիր, վերևից աջ՝ կապույտ, ներքևից ձախ՝ կապույտ, ներքևից աջ՝ կարմիր և կենտրոնում՝ վահանի վրա պատկերված Արարատ լեռը՝ նարնջագույն։ Նշված գույները խորհրդանշում են Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույները։

«Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին» օրենքն ընդունվել է Գերագույն Խորհրդի կողմից 1990 թ. օգոստոսի 24-ին:
2005թ. նոյեմբերի 27-ի ՀՀ Սահմանադրության բարեփոխումներից հետո, 2006 թվականի հունիսի 15-ին ընդունվել է «ՀՀ դրոշի մասին» նոր օրենքը։
Հայաստանի Հանրապետության դրոշը Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշերից է։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եռագույն է՝ վերևից ներքև կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է Հայկական բարձրավանդակը, հայ ժողովրդի մշտական պայքարը հարատևման, քրիստոնեական հավատքի, Հայաստանի անկախության և ազատության համար։ Կապույտ գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ապրելու կամքը խաղաղ երկնքի ներքո։ Նարնջագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի արարչական տաղանդը և աշխատասիրությունը։

Օրհներգ

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 1991 թ. հուլիսի 1-ի որոշմամբ, որպես երկրի օրհներգ ընդունվել է Հայաստանի Առաջին Հանրապետության /1918-1920թթ./ օրհներգը: 2006թ. դեկտեմբերի 25-ին ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի մասին» ՀՀ օրենքը: ՀՀ օրհներգը «Մեր հայրենիքն» է: Տեքստի հեղինակն է Միքայել Նալբանդյանը, երաժշտությունը՝ Բարսեղ Կանաչյանի:

Եվ վերջում կցանկանամ մեջբերել Հովհաննես Թումանյանի խոսքերից մեկը՝

Մենք զարմանալիորեն կենսուրախ ժողովուրդ ենք, և ես անկասելիորեն հավատում եմ դրան։ Ոչ մեկի բարբարոսությունը կամ բռնությունը չեն կարող կոտրել հայ ազգի՝ հավերժ լույսին ձգտող հզոր հոգին։