Рубрика: English

Workbook. homework

Workbook. p.46

1.Match the sentences with the pictures.


1.He’s been waiting for a long time. – E

It’s been snowing for days. – C

She’s been running for 62 hours. She’s trying to break the world record. – F

They’ve been watching TV all evening. – A

She’s been playing her favourite instrument all morning. – D

2. Complete the sentences. Use the present perfect conitinuos (positive or negative) form of the verbs.


1.Dave’s in bed. He hasn’t been feeling well for about three hours.

Dinner’s going to be good. Dad has been cooking all aftermoon.

What awful weather. It is been raining all day.

She looks really tired. She hasn’t been sleeping very well.

I haven’t been study, so I don’t think I’m going to pass this test.

3. Complete the text. Use the present perfect continuous form of the verbs in the list.
I’ve been trying to contact you. Is your phone broken? I want to ask you s qustion: will you join <>? Jason, Nora, Zoe and I have started a band! As you know, I’ve been writing songs for years, and I’ve been dreaming of having my own band. I’m sure people have been thinking that I’d never do it. Well, they’re wrong! Jason, Nora and Zoe are here now, and we’ve been talking about the name of the band if you join us! How does ‘The Cool Five’ sound?

4. Write pesent perfect continuous question.
1.how long/she/speak/to the teacher
How long has she been speaking to the teacher?

how long/you/try to phone me
How long have you been trying to phone me?

what/you/do
What have you been doing?

how long/Bob/practise/the piano
How long has Bob been practising the piano?

5. Complete the sentences. Use the presnet perfect continuous form of the verbs.
a. He’s been playing (play) since 10.30.
b. I’ve been trying (try) to reach you for two days.
c. They’ve been discussing (discuss)
the exam for an hour.
d. I’ve been tidying (tidy) my room.
e. She’s been feeling (feel) sad about her cat.

6. Match the questions in Ex. 4 with the answers in Ex. 5. Write a-d in the boxes.
1-c
2-b
3-d
4-a

P. 47
7.

8.Complete the sentences. Use the present perfect simple or present berfect continuous.

we’ve been looking; we’ve looked

she’s witten; she’s been writing.

we’ve been listening; we’ve listened

they’ve been playing; they’ve played

she’s painted; she’s been painting

Write questions with How long and the present perfect simple or continuous.
1.he/know/Ben
How long has he known Ben?

they/play/in a band
How long have they been playing in a band?

you/have/your guitar
How long have you had your guitar?

she/listen/to music
How long has she been listening to music?

they/be/teachers
How long have they been teachers?

we/live/in this house
How long have we lived in this house?

Complete the questions. Use the correct form of the verbs in the list.
1.What’s your favourite sport and how long have you been playing it?

What class are you in now and how long have you been in it?

How long have you been studying English?
4, What is the most interesting information have you heared today?

GET IT RIGHT!
Complete the sentneces with the correct form of the verb in brackets.
1.was eating

  1. I’ve been waiting
  2. was working
  3. I’ve been playing
  4. We’ve been getting
  5. was ringing
Рубрика: Մայրենի

Նահապետ Քուչակ

Առաջադրանքներ

Գրավոր ներկայացրու բլոգում

Նահապետ Քուչակը ծնվել է XV դ. վերջի կամ XVI դ. սկիզին, հավանաբար գ. Խառակոնիսում։
Նահապետ վարպետին անվանել են աշուղ Քուչակ, Չիչակ, վանեցի կամ Վանլի Քուչակ։ Այն, որ նա եղել է սիրված երգիչ և աշուղ, դրա մասին վկայում են նրա մասին եղած ժողովրդական զրույցները և «Նահապետ վարպետ» կոչումը։ Նահապետ Քուչակը հայ առաջին աշուղ-երգիչներից էր: Նահապետ Քուչակի անունով գրավոր և բանավոր ավանդությամբ պահպանվել են կրոնական, բարոյախրատական և սիրային բովանդակությամբ աշուղական երգեր։ Նահապետ Քուչակի ծնունդը ենթադրաբար 1490-ական թվականների սկզբներին է, իսկ մահը, համաձայն սուրբ Թեոդորոս եկեղեցու պատի տակ պահպանված շիրմաքարի արձանագրության, եղել է 1592 թվականին։

Քուչակի մասին միջնադարում ստեղծվել են բազմազան ավանդություններ։ Ըստ դրանցից մեկի՝ Քուչակն իր երգերի մոգական զորությամբ բուժել է թուրքական սուլթանի տիկնոջը, որի համար սուլթանը Կոստանդնուպոլսից մինչև Խառակոնիս կառուցել է տվել յոթ կամուրջ, յոթ եկեղեցի և յոթ մզկիթ։ Համաձայն մեկ ուրիշ ավանդության՝ Նահապետ Քուչակն իր համագյուղացիներին հրավիրում է գյուղի եկեղեցու մոտ, իսկ ինքը, բարձրանալով վանքի կատարը, ասում է, թե իրեն ցած է նետելու, որտեղ ընկնի, այնտեղ էլ թող թաղեն իրեն։ Գյուղացիները, կարծելով, թե նա կատակ է անում, չեն հավատում նրա խոսքին։ Իսկ նա իսկույն ցած է նետվում ու մեռնում։ Ընկած տեղն էլ՝ եկեղեցու պատի տակ, թաղում են նրան։

Փորձիր պարզել` ինչ է հայրենը

Հայրեն, հայկական միջնադարյան ժողովրդական տաղաչափության տեսակներից մեկը։ Բաղկացած է չորս 15 վանկանի տողից, նույնահանգ է։ Երբեմն տողերը երկատվում են, գրվում ութ տողով։ Հայրենների սովորական թեմաներն են սերը, բերկրանքը, պանդխտությունը, խաղաղությունը և այլն։

Հայրեններից մեկը սովորիր անգիր
Ես աչք ու դու լոյս, հոգի,
առանց լո´յս` աչքըն խաւարի.
Ես ձուկ ու դու ջուր, հոգի,
առանց ջո´ւր` ձուկըն մեռանի.
Երբ զձուկն ի ջրէն հանեն
ւ’ի այլ ջուր ձըգեն, նայ ապրի,
Երբ զիս ի քենէ զատեն,
քան զմեռնելն այլ ճար չի լինի: