Рубрика: Քիմիա

Դասի նպատակը և կրթական խնդիրները․

Տալ գիտելիքներ՝

 1. նյութերի կառուցվածքի մասին (ատոմ, ատոմի միջուկ, էլեկտրոն, դրական և բացասական իոններ),
 2. քիմիական տարրերի ատոմների բնութագրերը,
 3. միջուկի լիցք, էլեկ­տրոն­ների քանակը ատոմում, միջուկի լիցքի և ատոմի բոլոր էլեկտրոնների լից­քերի հաշվարկի բանաձևեր, Դ․Ի․Մենդելեևի աղյուսակը։
 4. էլեկտրականացումը որպես լիցքերի բաժանման պրոցես,
 5. լիցքավորված մար­մին­ների փոխազդե­ցության մեխանիզմը, Մ․Ֆարադեյի և Ջ․Մար­քսվելի աշխա­տանքները,,էլեկտրական դաշտը որպես մատերիայի հա­տուկ տեսակ, դաշտի հիմնական հատ­կություններն ու ուժային գծերը, էլեկտրական ուժ, լիցքավորված մաս­նիկի վարքը էլեկտրա­կան դաշտում, դիէլեկտրիկների բևեռացումը։
 6. Կոլբեի ցանցով փորձի նկարագրությու­նը, էլեկ­տրական դաշտի ուժգ­նու­թյան էֆեկտը մետաղական սայրի մոտակայքում, Բ․Ֆրանկլինի կողմից շանթարգելի գյուտը, կայծակի էլեկտրա­կան բնույթը, մարդու վարքի կա­նոն­ները որոտի ժամանակ

Սովորողներին ներկայացվող պահանջներն՝ ըստ պետական չափորոշչի. 

 1. ա) իմանա էլեկտրացույցի մասին, իմանա լից­քի բա­ժանելիության մասին, գա­ղա­փար ունենա ամենա­փոքր լիցքի մասին,                                                                                     բ)կարողանա բացատրել էլեկտրացույցի և էլեկտրա չափի կառուցվածքը, կարո­ղանա փորձերով ցուցադրել լիցքերի բաժանե­լիու­թյունը, բացատրի «հողակցում» տերմինի իմաստը, պար­զա­բանի «էլեկտրական լիցք» և «տարրական մասնիկ» տերմինները։
 2. ա) կարողանա բերել քի­միական տարրերի օրինակ­ներ, ճիշտ գործածի «ատոմ», «ատոմի մի­ջուկ», «էլեկ­տրոն», «տար­րական լիցք» տերմինները,                                                 բ) Մենդելեևի աղյուսակով որոշի քիմիական տարրերի ատոմնիերի միջուկների լիցքերը։
 3. ա) իմանա լիցքավորված մարմինների փոխազդե ցության մասին, կարողանա բացատրել մետաղների և դիէլեկտրիների էլեկտրա կան հատկությունների տարբերությունը, իմանա լիցքի պահպանման օրենքի ձևակերպումը,                                                                                         բ) կարողանա փորձերով ցուցադրել մարմինների էլետրականացման երևույ­թը, նրանց փոխազ դեցությունը,  բացատրել հողակցման նպատակը,
 4. ա) իմանա էլեկտրական դաշտի հատկությունը,                                                    բ) նկարագրի մասնիկի շարժման բնույթը դաշտի ազդեցության տակ, Նյու­տո­նի երկրորդ օրենքի բանա­ձևով հաշվի մասնիկի արա­գացումը կամ զանգվածը, սխեմատիկորեն պատկերի էլեկտրական դաշտում դի­էլեկտրիկների բևեռացումը,

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ՝

1․Ինչի՞ համար են օգտագործվում էլեկտրաչափերն ու էլեկտրացույցերը£


2.Ձեռքի տակ ունենալով լիցքավորված էլեկտրաչափ և տարբեր նյութերից առարկաներ։

 1. Բերե°ք հաղորդիչների օրինակներ։
 2. Ո՞ր նյութերն են կոչվում դիէլեկտրիկներ (մեկուսիչներ), բերե°ք օրինակներ
 3. Նկարագրե°ք լիցքը կիսելու հնարավորություն տվող փորձ։
 4. Կարելի՞ է արդյոք լիցքն անվերջ փոքրացնել։
 5. Ի՞նչ է հողակցումը, ի՞նչ հատկության վրա է հիմնված։
 6. Ո՞ր լիցքն են անվանում տարրական։
 7. Ո՞վ և ե՞րբ է հայտնագործել էլեկտրոնը։
 8. Ի՞նչ լիցքով է լիցքավորված էլեկտրոնը;
 9. Ատոմի ներսում ինչի՞ շուրջն են պտտվում էլեկտրոնները։
 10. Ի՞նչ լիցքով է լիցքավորված ատոմի միջուկը։
 11. Ապացուցե°ք, որ ամբողջական ատոմը չեզոք է։
 12. Միմյանցից ինչո՞վ են տարբերվում ալֆա, բետա և գամմա ճառագայթումները։
 13. Բերե°ք ռադիոակտիվ նյութերի օրինակներ
 14. Ռեզերֆորդի գիտափորձերում ինչու՞ ալֆա մասնիկների մեծ մասը գործնականում անարգել սլացավ թիթեղի միջով։
 15. Քիմիական տարբեր տարրերի ատոմներն ինչո՞վ են տարբերվում միմյանցից։
 16. Իրենցից ի՞նչ են ներկայացնում դրական ու բացասական իոնները։
 17. Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։
 18. Ի՞նչ է էլեկտրական դաշտը։
 19. Ինչո՞վ է դաշտը տարբերվում նյութից։
 20. Թվարկե°ք էլեկտրական դաշտի հիմնական հատկությունները։
 21. Ի՞նչ են նշում էլեկտրական դաշտի ուժագծերը։
 22. Ինչպե՞ս է որոշվում էլեկտրական դաշտում շարժվող մասնիկի արագացումը։
 23. Ո՞ր դեպքում է էլեկտրական դաշտը մեծացնում մասնիկի արագությունը և ո՞ր դեպքում փոքրացնում այն։
 24. Չեզոք թղթի կտորներն ինչու՞ են ձգվում էլեկտրականացած մարմնի կողմից։

Տանը՝  Գրել էջ 190-ի 10-22 խնդիրները։ Աշխատանքները հրապարակել անհատական բլոգներում և հղումը ուղարկել էլեկտրոնային հասցեիս։