Рубрика: English

Homework

Student’s book– p.9

In a restaurant

Read the sentences: Mark them W (waitress) or C (customer). Listen and check.

1. Can we see the menu, please? (C)

2. Is everything OK? (W)

3. There’s too much salt in the soup! (C)

4. The bill, please. (W)

5. A table for two? This way please. (W)

6. We’d both like the fish, please. And the soup to start. (C)

7. It’s very noisy here. There are too many people. (C)

8. Are you ready to order? (W)

Complete each phrase with much or many.

1. Too much sugar.

2. Too much salt.

3. Too many mushrooms.

4. Too much money.

5. Too many people.

6. Too many things on the menu.

Complete the mini-dialogues with a phrase from Exercise 2.

1. A: This soup is horrible.

B: I know! Too much salt

2. A: Ugh! I can’t drink this coffee.

B: I know! There’s too much sugar in it.

3. A: This pizza isn’t so good.

B: I know! I like mushrooms, but there are too many mushrooms on it!

4. A: This is horrible. We can’t talk.

B: I know! There are too many people here.

5. A: I don’t know what to choose.

B: I know! There are too many things on the menu.

6. A: Look! €30.00 for a pizza!!

B: I know! It’s too much money.

Shops

Look at the shops below. What things can you buy in each place? Think of as many things as you can

1. Newsagents — newspaper, magazines

2. Chemist’s — medicine

3. Bookshop — books, copybooks, pens

4. Clothes shop — clothes

5. Shoe shop — shoes

6. Post office — letters

7. Supermarket — food

8. Sports shop — sports clothing

Things you have to do

Workbook– p.8

Shops/Things you have to do

Look at the. Write the shops.

1 — Supermarket

2 — Clothing shop

3 — Post — office

Circle the correct words. Then match the sentences with the pictures from Exercise 1.

a. You have to put a stamp on it. — 3

b. You have to wait here. — 1

c. You have to try clothes on over there. — 2

d. You have to keep medicines away from children. — 0

What do these customer notices mean? Write sentences using have to or don’t have to.

1. «Please ask assistant before trying on clothes.

You should ask an assistant before you try any clothes on.

2. «Cash only — no credit or debit cards accepted.»

They only take cash and credit or debit cards aren’t accepted.

3. «We can deliver your shopping to your home».

They can bring the clothes you bought to your home.

SUMMING UP

Complete the conversations. Write one word in each space.

1. A. My pen’s broken.

B. Well, you don’t have to buy a new. You can use mine.

2. A. I’d like some olives, please. 250 grams.

B. OK, here you are. Anything else?

3. A. What’s the matter?

B. I don’t feel well. I’ve eaten too much food.

LOOKING AHEAD

Plans and arrangements

Look at Mia’s diary. Write her plans for the day.

0. At 8 am she’s meeting Liam for breakfast.

1. After that she’s going to walk in park with Olivia.

2. At 1 pm she’s going to lunch with Mum and Dad.

3. Two hours later she is going to the dentist.

4. At 6 pm she’s going on a train to Manchester.

5. Finally, at 9 pm she’s going to watch a film with Paula.

Rea the sentences and write I (intension) or A (arrangement)

0. We’re having a coffee too. — A

1. I’m going to read during the journey — I

2. I’m going to have yogurt and cereal. — I

3. We’re meeting at the new restaurant in town. — A

4. I’m just having a check — up — I hope. — I

5. We’re seeing Jennifer Lawrence’s latest film — I can’t wait. — A

Write about four arrangements you’ve got for this week.

1) On October 31st I’m planning to celebrate Halloween at home with my cousin.

2) I’m planning to do all of the school work this week.

3) I’m planning to watch the Harry Potter movies with my family again.

4) I’m also planning to go for a walk.

Sports and sport verbs

Circle the correct words.

1. We went skiing last weekend.

2. My friends Alex goes rock climbing every weekend.

3. We have to do gymnastics on Fridays.

4. I hate tennis I never want to play it again.

5. Mum goes running every morning.

6. We go to the sports ground on Sundays to do some athletics.

7. Let’s go to the gym. We can do karate.

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

1. Լուծել անհավասարումը․

1. Պատ․՝ 4) [-2, 3)

2. Պատ․՝ 3) x ∈ (-∞; -3/2) ⋃ (5/2; ∞)

3. Պատ․՝ 4) (-∞; -4)

4. Պատ․՝ 2) (3;5)

2․ Լուծել անհավասարումը․

1․ Պատ․՝ 3) [-1; 3]

2. Պատ․՝ 1) (-∞; -2) ⋃ (8; ∞)

3. Պատ․՝ 3) (-∞; 8)

Рубрика: Մայրենի

Գրաբարի օրեր. Թարգմանչաց տոն.

Առաջադրանքներ

Ծանոթացիր նախագծում օգտագործվող ուսումնական նյութերին.

Կարդա Թարգմանչաց տոնի մասին պատմող տրված նյութը, գրավոր վերապատմիր բլոգում.

Թարգմանչաց տոնը ազգային – եկեղեցական տոներից է: Թարգմանական արվեստի տոնը նշվում է սկսած 1979 թվականից, երեք տարին մեկ անգամ և հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը, որի ընթացքում հիշատակվում է հայ թարգմանական արվեստը, սկսած Մեսրոպ Մաշտոցից մինչև մեր օրեր: Թարգմանիչ վարդապետների հիշատակը Հայ եկեղեցին տոնում է տարին երկու անգամ, առաջինը կոչվում է ՝ «Տոն սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ և Մեսրովբայ»: Երկրորդը կոչվում է ՝ «Տոն մեր սուրբ թարգմանիչ վարդապետների՝ Սահակի և Մեսրոպ Մաշտոցի, և նրանց սուրբ աշակերտների՝ Եղիշե Պատմիչի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու»: Թարգմանիչ վարդապետները, ասել է թե Ս. Մեսրոպ Մաշտոցին և Ս. Սահակ Պարթևին աշակերտած շուրջ հարյուր սաներ: Պատմահայր Խորենացին վկայում է, որ «Մեսրոպն ապավինեց Աստծուն պահքով ու աղոթքներով: Եվ Աստված, որ կատարում է իրենից երկյուղ կրողների կամքը, լսում է Մեսրոպի աղոթքները և ցույց տալիս նրան գրերը սքանչելի տեսիլքով, և ոչ թե երազի մեջ քնած ժամանակ, այլ արթուն աչքով: Մեսրոպը տեսնում է, որ աջ ձեռքի դաստակով գրում է վեմի վրա, որը դրված էր նրա առջևում: Եվ գրի փորվածքն այնպիսին էր, ինչպիսին ձեռքն էր ձև տալիս վեմի վրա. և գրերի տարբերություններն ու անունները ձևավորվում էին Մեսրոպի մտքում»: Ս. Մեսրոպն առաջին անգամ թարգմանում է Ս. Գրքի հետևյալ տողը. «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ», որը վերցրել էր Սողոմոնի «Առակաց» գրքից: Ահա այդ էր, որ եղավ առաջին հայատառ նախադասությունը՝ գրված հայ ուսուցչի ձեռքով: Ս. Սահակի և Ս. Մեսրոպի ջանքերով Հայաստանում սկսվում են բացվել դպրոցներ, ուր ուսուցանվում են հայ գրերը: Հետագայում նրա և Սահակ Պարթևի աշակերտները թարգմանում են շատ գրքեր, որոնք վերանայում են Մեսրոպ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը։ Իսկ Աստվածաշնչի թարգմանությունն այնքան կատարյալ է, որ մինչ օրս կոչվում է «Թարգմանությունների թագուհի»…

Ի դեպ, Թարգմանիչներն ունեն նաև իրենց նվիրված միջազգային տոն, որը նշվում է սեպտեմբերի 30-ին։ Այն հիմնականում առնչվում է Սուրբ Ջերոմի՝ 4-5 դդ. հռոմեացի քրիստոնյա գիտնականի հետ, որին Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին սրբացրել է՝ Աստվածաշունչը եբրայերենից լատիներեն թարգմանելու համար։ Այդ թարգմանությունը համարվում է բնօրինակին ամենամոտը, քանի որ Սուրբ Ջերոմը կիրառել է բազմաթիվ աղբյուրներ, ստուգելու բովանդակության ճշտգրտությունը:

Կարդա Տոն Սբ. թարգմանիչներ Իսահակի և Մեսրոպի նյութը, գրավոր վերապատմիր բլոգում.

Մ. Մաշտոցի և Ս. Պարթևի գործունեությանն է անդրադարձել նաաև Լեոն, ասելով, որ նրանք առաջինն էին, որ իրենց ձեռքով հայացված եկեղեցու համար հայերեն երգեր գրեցին ու երգեցին: Ըստ Խորենացու վկայության, Մաշտոցը առաքինի մարդկանց, որպիսիք այդ ժամանակ կային, որովհետև ամբարտավանություն և մարդահաճությունը  նրա վարքում երբեք տեղ չգտան, այլ հեզ, բարյացակամ և բարեմիտ լինելով, երևում էր բոլորին երկնայինների սովորությամբ զարդարված։ Որովհետև նա հրեշտակի տեսք ուներ, բեղմնավոր միտք, պայծառ էր խոսքով, գործերով ժուժկալ»։ Ըստ Կորյունի վկայության էլ ՝ «…Շատ բանտարկյալներ ու կալանավորներ և նեղյալներ ազատեց Քրիստոսի ահավոր զորությամբ կորզելով նրանց բռնակալների ձեռքից… շատ մուրհակներ պատեց»: Նաև, Արևելյան Հայաստանում կատարած երկրորդ շրջագայության ժամանակ, «սկսեց Տիրոջից իրեն շնորհվածի համեմատ նշանագրեր հորինել վրացերեն լեզվի համար»: Մաշտոցն Արևելյան Հայաստան իր կատարած մի շրջագայության ժամանակ այցելել է Բուն Աղվանք, ամենաբազմամարդ ցեղի գարգարացիների լեզվի համար, տեղացի Բենիամին երեցի օգնությամբ տառեր ստեղծել: Լինելով կրթված և հմուտ երաժշտական, հռետորական արվեստների, իմաստասիրության և լեզվագիտության մեջ, Սահակ Պարթևը մեծ նպաստ է բերել հայ ազգային մշակույթի զարգացմանը, եղել հայոց գրերի ստեղծման ջատագովը, Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի հետ դարձել հայ դպրության ու եկեղեցական մատենագրության հիմնադիր: Սահակ Պարթևը թողել է գրական հարուստ ժառանգություն: Մաշտոցի հետ մեկտեղ կազմել է Մաշտոց կոչվող ծեսերի և օրհնությունների գիրքը, կարգավորել է հայոց եկեղեցու տոնացույցը, գրել է բազմաթիվ կանոններ, որոնք կարգավորել են եկեղեցական ու աշխարհիկ դասերի, պաշտոնեության փոխհարաբերությունները, ամուսնա-ընտանեական իրավունքի նորմերը: Ինչպես նաև, գրել և եղանակավորել է շարականներ, ծիսական աղոթքներ և պատարագամատույց: Սահակ Պարթևի անունով մեզ են հասել նաև մի քանի դավանաբանական թղթեր՝ ընդդեմ աղանդավորների:

Համաձայն Ղազար Փարպեցու՝  Մեսրոպ Մաշտոցը և մյուս թարգմանիչները հաճախակի դիմել են Սահակ Պարթևի օգնությանը, որը փայլուն տիրապետելով հունարենին՝ կատարելապես տիրապետում էր ոչ միայն տառերի հնչյունաբանությանն ու հռետորական մեկնաբանությանը, այլև քաջատեղյակ էր իմաստասիրական ճարտասանությանը:

«Եվ կամավոր հոժարությամբ իր անձը տվեց գործին, պանծացրեց Աստծո գործակցությունը, որը նրան (Սահակ Պարթևին) տվել էր առավելապես գիտության այնպիսի շնորհներ: Եվ անվեհեր կերպով տքնելով գիշեր ու ցերեկ՝ թարգմանեց բոլոր կտակարանները»: Սահակ Պարթևի մասին այսպես է գրում մեր պատմիչը:

Սահակ Պարթևը մահացել է 90 տարեկան հասակում՝  իր ծնննդյան օրը,  նավասարդի 30-ին (439 թ. սեպտեմբերի 7-ին), Բագրևանդի Բլրոցաց գյուղում և թաղվել Տարոնի Աշտիշատում:

Մեսրոպ Մաշտոցը վախճանվել է Վաղարշապատում եւ թաղվել Օշական գյուղում: Ինչպես վկայում է ավանդությունը, Սբ. Մեսրոպի դին Օշական տեղափոխելու ողջ ճանապարհին նրա վրա երկնքից լուսե սյուն է իջել եւ ուղեկցել նրան մինչև գերեզման: Նրա գերեզմանի վրա հետագայում կառուցվել է Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին: