Рубрика: Քիմիա

Ջրածին

1. Ինչո՞ւ է ջրածինը համարվում համար մեկ տարրը Տիեզերքում:

Ջրածինը համարվում է համար մեկ տարրը, քանի որ այն ամենատարածվածն է և’ տիեզերքում, և’ ամբողջ աշխարհում: Տիեզերքում կան շատ աստղեր, որոնք պարունակում են մեծ քանակությամբ ջրածին:

2. Ջրածինը համարվում է ապագայի վառելանյութ. ինչո՞ւ:

Քանի որ էկոլոգիապես անվտանգ է

3. Բնութագրեք ջրածի քիմիական տարրը.

ա) քիմիական նշանը ՝ H                 

բ) հարաբերական ատոմային զանգվածը ՝ 1                                            

գ) մետա՞ղ է, թե՞ ոչ մետաղ ՝  ոչ մետաղ                

դ) դիրքը պարբերական համակարգում, ո՞ր պարբերության և ո՞ր խմբի տարր է ՝ առաջին պարբերություն, I խումբ, գլխավոր ենթախումբ

ե) ատոմի կառուցվածքը`(միջուկի լիցքը, միջուկում պրոտոների թիվը, էլեկտրոնների թիվը, էներգետիկ մակարդակների թիվը)

Պատ ՝ միջուկի լիցք – 1, միջուկում պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը – 1, էներգետիկ մակարդակների թիվը – 1:

4. Ջրածնի վալենտականությունը և օքսիդացման աստիճանը միացություններում. գրեք օրինակներ:

5. Գրեք. ջրածին պարզ նյութի բանաձևը, որոշեք նրա հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ` Mr և մոլային զանգվածը ՝ M գ/ մոլ …

Բանաձևը ՝ H2

(Mr) = Mr (H2) = 2 x 1 = 2

Մոլային զանգվածը ՝ (M) – 2 գ / մոլ

6. Որոշեք ջրածինը օդից ծանր է թե՞ թեթև, քանի՞ անգամ:

Ծանր է 14 անգամ

7.  Դուք  լաբորատորիայում ստացել  եք ջրածին  և այրել։ Նկարագրեք Ձեր կողմից կատարված լաբորատոր փորձերը և գրեք համապատասխան  ռեակցիաների հավասարումները:

Պատ ՝ Zn + 2HCl = H2 + ZnCl2
2H2 + O2 = 2H2O

8. Ո՞րն  է ջրածնի առաջացրած և Երկրագնդում ամենատարածված բարդ  նյութը. գրեք  այդ  նյութի քիմիական  բանաձևը  և որոշեք ջրածնի զանգվածային բաժինը տոկոսով արտահայտած։

Պատ ՝ H2O – ն

2.016 / 18.016 = 0.1119

0.1119 * 100 = 11.19

Պատ ՝ 11.19 %

Рубрика: English

English. Homework

A. Complete using the correct present perfect simple form of the verbs in brackets.

1. I have seen this film already.

2. John and Julie have had their car for about a year.

3. She has not taken her driving test yet.

4. Sue has been a tour guide since she left university.

5. Have you ridden into town on your new bike yet?

6. This computer has made my life a lot easier.

7. We have not decided what to get Mark for his birthday yet.

8. Has Paul ever met a famous person?

B. Choose the correct answer.

1. I’ve never played this game before.

2. Adam tidied his room last night.

3. Have you lived here since 2005?

4. Carol and I went to the cinema three nights ago.

5. It’s the first time you’ve visited our flat, isn’t it?

6. They haven’t given the baby a name yet.

7. Didd you go to New York when you went to the States last summer?

8. Have you ever sent an e – mail before?

C. Look at the picture and use the prompts to write sentences. Use the correct form of the present perfect simple.

1. Lesson has not started yet.

2. Teacher has already written on the board.

3. Joe an Tim have just come into the classroom.

4. Tony has not finished getting books ready.

5. Christine has already opened book.

6. Dave has droped pen on the floor.

7. He has not picked it up yet.

D. Complete using the correct present perfect continuous form of the verbs in brackets. Use short forms where possible.

Mandy: Hi Matt. How are you? What have you been doing recently?

Matt: Oh, hi Mandy. Well I have been studying for my exams.

Mandy: That sounds boring! Have you been working hard?

Matt: Very! Basically, I have been just sitting at my desk in my bedroomfor the past three weeks and I have not been going out at all. I have been working with MIchael, my best friend, some of the time, though so at least I’ve had some company. How about you?

Mandy: Well, my mum and I have been painting my bedroom for the last few days. That has been fun! And we have also planning our summer holiday.

Matt: Great! Wheere are you going?

Mandy: Well, we haven’t decided yet. We have been looking at different places to see which we like best.

Matt: I’m sure you’ll have a great time, wherever you go. Oh, by the way, I have been thinking of having a party when I finish my exams. Would you like to come?

Mandy: Sure! That would be great!

E. Circle the correct word or phrase.

1. I think I’ve heard that song before.

2. They haven’t arrived yet, but they should be here soon.

3. You have been writing that e – mail for over an hour. How long is it going to take you?

4. Have you been talking on the phone since eight o’clock?

5. Jo has already invited Shirley to dinner.

6. I’ve been reading an interview with Brad Pitt, but I haven’t finished it yet.

7. Have the boys been playing computer games since this morning?