Рубрика: Երկրաչափություն

ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 9

1.Գտեք ABCD զուգահեռագծի անկյունները, եթե նրա  մի կողմին առընթեր անկյունների տարբերությունը 70 աստիճան է:

180:2=90

90-70=20

A=C=20

B=D=70

2.Գտեք ուռուցիկ  տասանկյան  անկյունները, եթե դրանք իրար հավասար են: 

360:10=36

3.Գտեք զուգահեռագծի անկյունները, եթե  երկու անկյունների գումարը 142 աստիճան է:

142:2=71

360-142=218

218:2=109

A=C=71

B=C=109

4.ABCDքառակուսու անկյունագծերի հատման կետից մինչև AB կողմը եղած հեռավորությունը 8,3 սմ է: Գտեք քառակուսու պարագիծը:

5.Ուռուցիկ քառանկյան անկյունագծերը հավասար են 22մ և 18մ: Գտեք այն քառանկյան պարագիծը, որի գագաթները տրված քառանկյան կողմերի միջնակետերն են:

6.Գտեք ABCD շեղանկյան պարագիծը, եթե <B=600, անկյունագծերից մեկը՝ AC=35սմ:

35*4=180

7.Ուղղանկյուն սեղանի հիմքերն են a և b, անկյուններից մեկը՝ a: Գտեք սեղանի փոքր սրունքը, եթե a=10սմ, b=15սմ, a=450:

15:2=7.5

8.Գտեք ABCD ուղղանկյան կողմերը, եթե  պարագիծը 84 սմ է, իսկ կողմերից մեկը չորս անգամ մեծ է մյուս կողմից:

2x+2(4x)=84

2x+8x=84

10x=84

x=8.4

8.4*4=33.6

Рубрика: English

Homework. Destination B1

A. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the gap in the same line.


These days, most of us have a CD collection. Before the CD, singers made LPs, or “long-playing” records. Although many children have never seen an LP, they were once very popular. To play these records, you needed a record player with a needle that ran along the record and produced the sound. Some musicians say the sound of LPs was better than CDs-and many collectors agree! LPs are no longer very popular as a form of entertainment, but many people buy and sell them. Some of them remember the LP from their childhood and listening to records reminds them of the past.

B. Complete using the correct form of the verbs in the box. You have to use one word twice.


Now, everyone knows this song, so I want you all to join in with me!
It’s so noisy in this restaurant. Could you ask them to turn the music down?
There was a fight during the match and the referee sent two players off.
We eat out about once a week and we cook at home the the rest of the time.
I love this song! Turn it up!
I used to play the trumpet, but I gave up last year because I didn’t have time.
We stopped playing because of the rain, but when it stopped we carried on.
A good way og getting more exercise is to take up a sport, like basketball.

C. Complete each second sentence using the word given, so that it has a similar meaning to the first sentence. Write between two and five words.

1-Is crazy about
2- Was a sailor
3-Feel like watching
4-took part
5-A game of tennis againts
6-Used to play
7-Really interested in
8-had fun
9-is popular with
10-Isn’t keen on

D. Choose the correct answer.
1-B
2-D
3-B
4-A
5-C
6-A
7-D
8-B

E. Match the two halves of the sentences.


1-D
2-F
3-C
4-A
5-E
6-B

Рубрика: Ռուսերեն

Библейские и мифологические фразеологизмы

1. Что означает фразеологизм «пряжа Пенелопы»?

А. помощь, подсказка в чем-либо

Б. тянуть резину

В. радостное ожидание

2. Что означает фразеологизм «Троянский
конь»?

A. желанный подарок

Б. вещь, поразившая воображение

Bподарок с подвохом

3. Что означает фразеологизм «медуза
Горгона»?

A. образец женской красоты

Б. смешное изображение кого-либо

B. устрашающее видение

4. Что означает фразеологизм «Танталовы
муки»?

A. муки неразделенной любви
Б. видит око, да зуб неймет

B. попытка разрешить неразрешимую задачу

5. Что означает фразеологизм «между Сциллой и Харибдой»?

A. попасть в безвыходное положение
Б. погнаться за двумя зайцами

B. заманчивое предложение с одной и с другой стороны

6. Что означает фразеологизм «песня Сирены»?

А. ложное обещание

Б.предупреждение о чем-либо

В. любовное признание

7. Что означает фразеологизм «Ахиллесова пята»?

А. один из талантов человека

Б. чувствительное сердце

В. уязвимое место

8, Что означает фразеологизм «Сизифов труд?»

A. плодотворная работа

Б. труд на благо государства

B. тяжелый бесцельный труд

9. Что означает фразеологизм «Авгиевы конюшни»?

A. место для родовитых жеребцов

Б. грязное, запущенное помещение

B. новый отремонтированный офис

10. Что означает фразеологизм «яблоко раздора»?

A. повод к ссоре

Б. предмет, привлекательный для нескольких человек

B. то, что помогает избежать конфликта