Рубрика: Без рубрики, ֆիզիկա

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ

1․ Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել լիցքերի միջև հեռավորությունը, որպեսզի նրանցից մեկի լիցքի մեծությունը 16 անգամ մեծացնելուց հետո նրանց փոխազդեցության ուժը մնա նույնը: 

4-ով

Screenshot_9.png

2․ Նկարում պատկերված երեք կետային լիցքերից որո՞նք են իրար ձգում: 

Screenshot_2 (3).png
 • A և B
 • C և B
 • A և C

3․ Քրոմի միջուկում կա 52 մասնիկ, դրանցից 28-ը նեյտրոններ են: Միջուկում քանի՞ պրոտոն կա: 

52-28= 24 պրոտոն

446px-Capa_electrónica_024_Cromo.svg.png

4․ −5 նԿլ , −4 նԿլ և −3 նԿլ լիցքերով 3 միատեսակ գնդեր հպում են միմյանց, այնուհետև իրարից հեռացնում: Որքա՞ն կլինի յուրաքանչյուր գնդի ձեռք բերած լիցքը: 

5+4+3=12

12:3=4

−4 նԿլ

металлические шары. jpg.jpg

5․ Նկարում հոսանքի ո՞ր ազդեցությունն է պատկերված: 

08355b.gif
 • ջերմային
 • մագնիսական
 • քիմիական
 • կենսաբանական

6․ Ո՞ր մասնիկների շարժումով է պայմանավորված էլեկտրական հոսանքը պղնձե հաղորդալարում: 

RF_choke_coil.jpg_220x220.jpg
 • բացասական իոնների
 • դրական իոնների
 • էլեկտրոնների
 • նեյտրոններիվ

7․ Որքա՞ն ժամանակում հաղորդալարով կտեղափոխվի 24 Կլ լիցք, եթե հոսանքի ուժը նրանում 2.5 Ա է:

t=q:I

24:2.5=9.6

8․ Ի՞նչ սարքերից է կազմված նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան: 

0004-005-Vyberite-pary.png
 • Ռեզիստոր
 • Ամպերաչափ
 • Մարտկոց
 • Անջատիչ
 • Լամպ

9․ Ջահի լամպի պարույրով յուրաքանչյուր 8 վայրկյանում անցնում է 2 Կլ լիցք: Ինչի՞ է հավասար հոսանքի ուժը լամպում:

i=q:t

2:8=0.25

10․ Էլեկտրական սղոցը, որով անցնում է 10 Ա հոսանք 25 րոպեում կատարեց 5700 կՋ աշխատանք: Որքա՞ն է լարումը նրա սեղմակներին: 

U=A:i *t

5700* 10=5700000

5700000:15000=380

4717_1_b.jpg

11․ Որքա՞ն է լարումը 0.4 կՕմ դիմադրություն ունեցող հաղորդչի ծայրերին, եթե նրանով անցնող հոսանքի ուժը 200 մԱ է: 

U=i*R

400*0.2=80

Om2.gif

12․ Ռեզիստորով, որի ծայրերին կիրառված է 4 Վ լարում, 2 րոպեում անցել է 90 Կլ լիցք: Գտեք հաղորդչի դիմադրությունը: Պատասխանը գրեք ամբողջ թվի ճշտությամբ: 

R=U*t:i

4*120=480

480:90=5

0004-005-Vyberite-pary.png

13․ Քանի՞ էլեկտրոն կանցնի 300 Օմ դիմադրություն ունեցող հաղորդալարով 50 վայրկյանի ընթացքում, եթե նրա ծայրերին կիրառվի 4.8 Վ0.5 լարում: Պատասխանը գրել հարյուրերորդականի ճշտությամբ: 

n=q:e

q=I*t

I=U:R

4.8:300=0,016 A

0,016 * 50= 0.8

0.8:1.6*10-19=0.5*1019

heating-wire.png

14․ Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի տեղամասով անցնող հոսանքի ուժը, եթե հաղորդիչներից առաջինի դիմադրությունը՝ R1 = 5 Օմ է, երկրորդինը՝ R2 = 5 Օմ: Լարումը տեղամասի ծայրերում՝ U = 60 Վ: 

13.jpg

15․ Շղթան կազմված է միմյանց հաջորդաբար միացված երեք հաղորդիչներից, համապատասխանաբար՝ 3 Օմ, 3 Օմ և 4 Օմ դիմադրություններով: Լարումը այդ տեղամասի ծայրերում 60 Վ է: Որոշեք լարում յուրաքանչյուր հաղորդչի ծայրերին: 

13.jpg

16․ Շղթան կազմված է միմյանց զուգահեռ միացված երեք լամպերից, համապատասխանաբար՝ 5 Օմ, 2 Օմ և 0.5 Օմ դիմադրություններով: Լարումը այդ տեղամասի ծայրերում՝ 60 Վ: Որոշեք յուրաքանչյուր լամպով և ամբողջ շղթայով անցնող հոսանքի ուժը: 

image-5f26d071.png

17․ 50 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական փոշեկուլը միացրեցին 120 Վ լարման ցանցին: Որքա՞ն աշխատանք կկատարի նրանում հոսանքը 10 րոպեի ընթացքում:

18․ 3 Վ լարման և 4 Ա հոսանքի ուժի դեպքում գրասալիկի մարտկոցի լիցքավորումը տևեց 0.5 ժամ: Որոշե՛ք հոսանքի կատարած աշխատանքը այդ ընթացքում:

19․ Էլեկտրական փոշեկուլի տեղեկագրում գրված է 127 Վ և 2.5 Ա: Որքա՞ն է նրա էլեկտրաշաժիչի հզորությունը: 

231656323.jpg

20․ Ջեռուցչում հոսանքի ուժը 2 Ա է, իսկ ցանցի լարումը, որին նա միացված է 120 Վ է: Որքա՞ն ժամանակում այն կարող է եռացնել 0.5 կգ զանգվածով 5 °C ջերմաստիճանի ջուրը: Ընդունել, որը ջուրը եռում է 100 °C ջերմաստիճանում, իսկ նրա տեսակարար ջերմունակությունը՝ cջուր =4200 Ջ/կգ°C 

S

Рубрика: English

Homework

Present perfect vs. Past simple

1. Look back at the review on page 16. Which questions can you answer with a specific point in time? Then complete the rules with Present perfect or past simple.

 • 1.He wrote his first book when he was five years old.
 • 2.When he was five years old.
 • 3.When she was three.
 • 4.Top 3 European orchestras.

Rule

 • past simple.
 • present perfect.

2. Complete the pairs of sentences. Use the past simple and the present perfect of the verbs.

 • 1. win
  • Has, won
  • Won
 • 2. meet
  • Has, met
  • Mum, met
 • 3. do
  • I have done
  • did
 • 4. record
  • recorded
  • have recorded
 • 5. live
  • have lived
  • lived
 • 6. sign
  • has, singed
  • signed
 • 1. Which of these can you sign?
  • a contract
  • an autograph
 • 2. Which of these things can you write?
  • a novel
  • a song
 • 3. Which of these things can you do?
  • something
 • 4. Which of these things can you win?
  • a prize
  • a competition
 • 5. Which of these can you make?
  • friends
  • a cake
 • 6. Which of these can you miss?
  • your family
  • the bus

2. What verbs can go before the six words you didn’t cicle in Exercise 1? Write at least one verb for each word?

 • party – go party
 • degree – get a degree
 • homework – my sister doing her homework
 • future – think about future
 • a good time – have a good time whit my friends
 • an exhibition – create an exhibition

Write a short passage about someone you have admired for some time. Include

. How long you have known them.

I know about them for 3 years.

. What you admire about them.

Someone I admire is my favorit muzic band it’s BTS. The group has seven years old. The group members are from South Korea. They’re smart and so attractive. they’re producers, musicians, actors and a good famous, I love they’re music, I was they’r fan 3 years. They’re music is motivational and makes me happy.

PHOTOSTORY: Episode 1

 • 1. There is going to be a new cafe in the park.
 • 2.Luke thinks the cafe should open Paul Norris.
 • 3.Ryan thinks Paula Mayberry should open the café.

«Think 2» Workbook

4. Match the questions and answers.

 • 1. d
 • 2. f
 • 3. a
 • 4. c
 • 5. e

5. Complete the conversation. Use the present perfect or past simple and the information in brackets.

Have you tidied your room?

 • Yes, I did it yesterday.
  • Have you taken the dog out?
 • Yes, I did it before lunch.
  • Have you washed your bike?
 • Yes, I washed it one Friday.
  • Did you phone Jim?
 • I phoned him this morning, but the didn’t answer.
  • Did you watch your new DVD?
 • Yes, I watched it last night.

6. Complete the text. Use the present perfect or past simple of the verbs in the list. You can use some verbs more than once.

has done, was, lived, has lived, didn’t finish, has done, has been, has worked, stopped, had, looked, has, bought, hasn’t learned.

Correct the following sentences.

 • My brother has not had a summer job yet.
 • I have already learned to drive.
 • My friends and I have just been on holiday.
 • Have you bought your mum a birthday present yet?
 • The singer has already released five albums.
 • I have just finished writing my blog for this week.
Рубрика: English

English 9

For British shops, especially city shops, November and December are the busiest months of the year. Many do not want to go to cities or shopping malls. They are afraid of catching Covid. More and more people are now shopping online. Online stores are safe for shoppers, they never close … even on Christmas Day. Most people spend their money on decorations, Christmas tree toys, etc. City stores do their best to attract them with interesting windows and special offers. The shops are empty very soon a few days before Christmas.

Рубрика: Հաշվետվություն

2020-2021 ուստարվա առաջին ուս. շրջան

Բարև ձեզ ես Լևոն Սողոմոնյանն եմ: Ես անցած տարի ընդունվեցի այս դպրոց և ես չեմ փոշմանել: Ես բավականին շուտ ընտելացա նոր մթնոլորտին: Բոլոր դասատուները ինձ դուր եկան: Ամեն մեկն իր առանձնահատկությունով է տարբերվում: Օրինակ Ընկեր Էմանուելն ու Ընկեր Սամվելը Հումորով մարդ են, Ընկեր Նունեն շատ բարի մարդ է, Ընկեր Սյուզին միշտ ուրախ է և լավագույնն է իր գործում: Կարող է ես ոչ բոլորին և ոչ բոլոր լավ կողմերը նշեցի բայց եթե խոսենք բոլորի լավ կողմերից այս էջը չի հերիքի և դուք կձանձրանաք կարդալուց: Իմ կատարած աշխատանքները կարող եք տեսնել իմ բլոգում: Նախագծերս քիչ են, բայց հիմնականում ես կատարել եմ տնային աշխատանքները: Եթե միացնենք բոլոր հեռավար օրերը ապա մենք ուս. առաւին շրջանում մեկ ամիս հեռավար ենք եղել: Ահա իմ բլոգի հղումը, որտեղ կարող եք տեսնել իմ աշխատանքները և առցանց և առկա: Ես երկու բառով ամփոփեցի, բայց դուք կարող եք տեսնել իմ բոլոր աշխատանքները իմ բլոգում: