Рубрика: English

«Think 2» SB, WB, homework

«Think 2» SB, WB, homework

“Think 2” Student’s book – p.17,18

GRAMMAR

Present perfect vs. past simple

Look back at the review on page 16. Which questions can you answer with a specific point in time? Then complete the rules with present perfect or past simple.

1. When did Daniel write his first book?

Daniel wrote his first book when he was five years old.

2. When did he sign a £60.000 contract?

He has just signed a £60.000 contract.

3. When did Samantha start piano lessons?

Samantha started piano lessons when she was three years old.

4. When did she play with orchestra?

She has already played with orchestras.

Complete the pairs of sentences. Use the past simple and the present of the verbs.

1. Win

a. He has already won three gold medals, and he hopes to win more.

b. He won a gold medal in the 2012 Olympics.

2. Meet

a. My mum has met a lot of interesting people in her life.

b. My mum met Prince Harry ten years ago.

3. Do

a. Mum, I have already done my homework. Can I go out?

b. I did all the things on my to-do list before lunch!

4. Record

a. They recorded their last album two years ago.

b. They have recorded more than 20 albums so far.

5. Live

a. We lived in Samoa for three years when I was a teenager.

b. We’re living in Austria now, but we have lived in many different countries.

6. Sign

a. She has just signed a contract with a new e-publishing company.

b. She signed the contract for her first book on her 16th birthday.

VOCABULARY

Collocations

Circle all the correct answers.

1. Which of these can you sign?

a. a contract

b. an autograph

c. a lesson

2. Which of these can you write?

a. a novel

b. a party

c. a song

3. Which of these things can you do?

a. a good time

b. a degree

c. something

4. Which of these things can you win?

a. a prize

b. a competition

c. an exhibition

5. Which of these can you make?

a. friends

b. a cake

c. homework

6. Which of these can you miss?

a. a future

b. your family

c. the bus

PHOTOSTORY: episode 1

The new café

1. Look at the photos and answer the questions.

There is going to be a new café in the park.

Who does Luke think should open it?

Luke thinks Paul Norris should open the café.

Who does Ryan think should open it?

Ryan thinks Paula Mayberry should open the café.

Workbook – p.11,12

Present perfect vs. past simple

Match the questions and answers.

0. Have you ever played volleyball? — b

1. Where did you play? — d

2. Did you enjoy it? — f

3. Were you good at it? — a

4. Has your team won anything? — c

5. Has your team been to different countries? — e

Complete the conversation. Use the present perfect or past simple and the information in brackets.

Peter: Mum, I’m bored. What can I do?

Mum: Have you finished your homework?

Peter: Yes, I finished it all last night.

Mum: Have you tidied your room?

Peter: Yes, I did it yesterday.

Mum: Have you taken the dog out?

Peter: Yes, I did it before lunch.

Mum: Have you washed your bike?

Peter: Yes, I washed it one Friday.

Mum: Did you phone Jim?

Peter: I phoned him this morning, but the didn’t answer.

Mum: Did you watch your new DVD?

Peter: Yes, I watched it last night.

Mum: Well, I don’t know. What about helping me with the washing up.

Peter: Erm… maybe not!

Complete the text. Use the present perfect or past simple of the verbs in the list. You can use some verbs more often than once.

My grandmother is 65 and has done a lot of things in her life. She was born in the country and lived on a small farm until she was sixteen. She has been in many different places, but she always says the farm was the best place of all. She didn’t finish school, because she started working when she was fifteen. She has worked many different jobs in her life — she was a children’s nurse, a dressmaker and a shop assistant among other things. She worked in a very expensive shop in London for several years. She stopped working after she got married. She had five children and she looked after the house. Grandma loves new things. She has just bought a laptop, but she hasn’t learnt how to send emails yet. I’m going to her house to help her now.

GET IT RIGHT!

Present perfect with just, already and yet.

Learners often make word order errors with just, already and yet. Correct the following sentences.

1. My brother has yet not had a summer job. ✖

My brother has not had a summer job yet.

2. I already have learned to drive. ✖

I have already learned to drive.

3. My friends and I have been just on holiday. ✖

My friends and I have just been on holiday.

4. Have you yet bought your mum a birthday present? ✖

Have you bought your mum a birthday present yet?

5. The singer has released already five albums. ✖

The singer has already released five albums.

6. I just have finished writing my blog for this week. ✖

I have just finished writing my blog for this week.

Рубрика: ֆիզիկա

Հոսանքի աշխատանքը և հզորությունը. Ջոուլ – Լենցի օրենքը

1. Բնակարանի տաքացման համար օգտագործվող 140 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական ջերմատաքացուցիչը  նախատեսված է 3.5 Ա հոսանքի ուժի համար: Որքա՞ն էներգիա կծախսի այդ ջերմատաքացուցիչը  8 ժամ անընդհատ աշխատելու դեպքում:

R=140 Օմ

I=3,5 Ա

t=8Ժ=28800 վ

A =3,52*140*28800=49392000ջ=49392կջ=49,392մջ

2. Ավտոտնակում  էլեկտրական լամպը մոռացել էին անջատել: Որքա՞ն աշխատանք էր իզուր կատարվել 24 ժամում, եթե լամպը միացված էր 110 Վ լարման ցանցին և նրանով անցնող հոսանքի ուժը 0.8 Ա էր:

t=24ժ=86400վ
U=110Վ
I=0,8Ա
A=I*U*t=0,8*110*86400=7603200Ջ=7,6032մջ

3. 50 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական վարսահարդարիչը միացրեցին 127 Վ լարման ցանցին: Որքա՞ն աշխատանք կկատարի նրանում հոսանքը 15 րոպեի ընթացքում: 

R=50 Օմ

U=127 վ

t=15 րոպե=900 վ

A=IUt=U/RUt=U2t/R=127*900/50=2286*900/50=36576 Ջ

4. 6 Վ լարման և 2 Ա հոսանքի ուժի դեպքում համակարգչի մարտկոցի լիցքավորումը տևեց 1.5 ժամ: Որոշե՛ք հոսանքի կատարած աշխատանքը այդ ընթացքում: 

A=UIt=6*2*1,5*5400=97200 Ջ

5. 450 Վտ հզորություն ունեցող հեռուստացույցը, ըստ հաշվիչի ցուցմունքի, ծախսել է 360 կՋ էներգիա: Որքա՞ն ժամանակ է միացված եղել հեռուստացույցը:

t=P/A

450/360=1,25

6. Ճեպընթաց էլեկտրագնացքը, որի շարժիչների ընդհանուր հզորությունը 200 կՎտ է, շարժվում է 180 կմ/ժ միջին արագությամբ: Որքա՞ն աշխատանք են կատարում նրա էլեկտրաշարժիչները 560 կմ ճանապարհ անցնելիս:

P=200 կՎտ

V=180 կմ/ժ

S=560 կմ

t =S/V

560/180=3ժ

A=Pt

200*3=600

7. Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի 80 վ-ում 40 Օմ դիմադրություն ունեցող ջեռուցիչ տարրում, եթե այն միացված է 120 Վ լարման ցանցին: 

t=80

R=40

U=120

I=U/R

120/40=3

A=IUt

3*120*80=28800 Ջ

8. Հաղորդչի  դիմադրությունը 150 Օմ է, նրանով անցնող հոսանքի ուժը՝ 1.6 Ա: Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի նրանում 10 վ-ի ընթացքում: 

R=150

I=1.6

t=10

Q=I2Rt

2,56*150*10=3840

9. Շղթայի տեղամասում միմյանց հաջորդաբար միացված են R1=40 Օմ և R2 =60 Օմ դիմադրություններով ռեզիստորներ: Տեղամասի ծայրերում լարումը 100 Վ է: 2 րոպեի ընթացքում ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի հաղորդիչներից յուրաքանչյուրում: Պատասխանը գրել ամբողջ թվի ճշտությամբ: 

images.jpg

10. Էլեկտրական ջեռուցչի0.017 Օմ⋅մմ2 /մ տեսակարար դիմադրությամբ պղնձե  սնուցող հաղորդալարի երկարությունը 1.5 մ է, լայնական հատույթի մակերեսը՝ 2 մմ2 : Որքա՞ն ջերմաքանակ կանջատվի այդ հաղորդալարում 25 րոպեի ընթացքում, եթե շղթայում հոսանքի ուժը 4 Ա է: 

0db254a4af.jpg
Рубрика: Քիմիա

Թթվածին, մթնոլորտ, օզոն. Քիմիա

1. Թթվածնի ամենակարևոր հատկությունների  մասին (շնչառություն, այրում):

Թթվածինը նպաստում է այրմանը և շնչառությանը։ Այն մեծ չափով նպաստում է մետալուրգիական գործընթացներին ՝ թուջի, պողպատի, ինչպես նաև գունավոր մետաղների (Cu, Zn, Sn, Au) արտադրության համար։ Բժշկության մեջ ծանր հիվանդներին տալիս են թթվածին։ Թթվածին ծախսվում է մետաղների կտրման և եռակցման ժամանակ, սուզանավերում, տիեզերանավերում, ջրի տակ աշխատող մարդկանց համար։

2. Ի՞նչ է մթնոլորտը, շերտերը

Մթնոլորտ.

Մթնոլորտը Երկրագունդը շրջապատող օդի շերտն է՝ մի հսկայական գազային օվկիանոս, որի հատակը Երկրի մակերևույթն է: Մթնոլորտը, որով պայմանավորված է կյանքի գոյությունը Երկրի վրա, մի քանի գազերի՝ ազոտի (78%), թթվածնի (21%), արգոնի (0,93%), ածխաթթվական գազի (0,03%) խառնուրդ է: Այն աննշան քանակով պարունակում է նաև իներտ գազեր՝ նեոն, հելիում, մեթան, կրիպտոն և այլն: Գազերից բացի, մթնոլորտում միշտ առկա են նաև ջրային գոլորշիներ, փոշու և ծխի մասնիկներ, սառույցի բյուրեղիկներ: 

Շերտեր.

Մարդկանց համար մեծ կարևորություն ունի հատկապես մթնոլորտի ստորին շերտը՝ ներքնոլորտը (տրոպոսֆերա), որի բարձրությունը Երկրի մակերևույթից 8–17 կմ է: Այստեղ են կուտակված մթնոլորտի զանգվածի 80%-ը և ջրային գոլորշիները, այս շերտում են առաջանում ամպերը, ծնվում ամպրոպները, անձրևներն ու ձյունը: Ներքնոլորտում,  որպես օրինաչափություն, ըստ բարձրության` յուրաքանչյուր 1 կմ-ի վրա ջերմաստիճանը նվազում է 5–6օC-ով:Մթնոլորտի հաջորդ շերտը՝ վերնոլորտը (ստրատոսֆերա), հասնում է մինչև 50–55 կմ բարձրության: Օդն այնտեղ խիստ նոսր է, իսկ երկինքը՝ մուգ մանուշակագույնից մինչև գրեթե սև:Հաջորդ շերտը՝ միջնոլորտը (մեզոսֆերա), հասնում է մինչև 80 կմ բարձրության: Այդ շերտում երբեմն առաջանում են փայլուն, նուրբ ամպեր: Դրանք կոչվում են արծաթափայլ ամպեր և կազմված են սառցի բյուրեղիկներից ու տիեզերական մանրագույն փոշու մասնիկներից: Մթնոլորտի ամենավերին շերտն արտաքին ոլորտն է (էկզոսֆերա): Այնտեղ գրեթե օդ չկա: Գիտնականները ենթադրում են, որ այդ շերտի ջերմաստիճանը հասնում է մոտ 2000օC – ի:  

3. Թունավոր նյութերը օդում

Մթնոլորտն աղտոտում են քիմիական նյութերը, զանազան ֆիզիկական ազդակներ։ Մթնոլորտն աղտոտող հիմնական նյութերից են ածխաթթվական (CO2) ու շմոլ (CO) գազերը, ծծմբի և ազոտի օքսիդները, ֆրեոնները և այլն: Դրանց քանակի ավելացման գլխավոր պատճառը նավթի, գազի, քարածխի, կենցաղային և արդյունաբերական թափոնների ու փայտի այրումն է: CO և CO2 գազերի արտանետումների ամենամեծ բաժինն ընկնում է հատկապես ավտոմոբիլային տրանսպորտին: Ծծմբային գազի՝ ծծմբի երկօքսիդի (SO2) առաջացման աղբյուրը մինչև 5 – 7% ծծումբ պարունակող ածխի և մազութի այրումն է: Մթնոլորտում ծծմբի երկօքսիդը փոխարկվում է ծծմբի եռօքսիդի (SO3), որը օդում  վերածվում է ծծմբական թթվի և թթվային անձրևների ձևով թափվում է գետին: Ազոտի մոնօքսիդի (NO) և ազոտի երկօքսիդի (NO2) առաջացման հիմնական աղբյուրը բենզինով ու դիզելային վառելիքով աշխատող ներքին այրման շարժիչներն են, ազոտական թթվի արտադրությունը: NO2-ը դեղին գույնի կայուն գազ է և մթնոլորտում պահպանվում է երկար ժամանակ: Հաճախ քաղաքների օդն այդ գազից ստանում է շագանակագույն երանգ: Ավտոտրանսպորտի արտանետած ածխաջրածինները, հատկապես` քաղցկեղածին, շատ են նավթամթերքների թերայրումից առաջացող մրի ու գուդրոնի մեջ: Չափազանց վնասակար նյութեր են ֆրեոնները՝ մի շարք ածխաջրածինների հալոգեն ածանցյալները, որոնք հանգեցնում են օզոնային շերտի քայքայման, ինչի հետևանքով մեծանում է մարդկանց մաշկի քաղցկեղի առաջացման վտանգը: Գազից բացի, մթնոլորտ են թափանցում և կախույթի ձևով պահպանվում պինդ ածխածինը (մուր) և ծանր մետաղները: Որոշակի կլիմայական պայմաններում անդրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ տեղի է ունենում օդի երկրորդային աղտոտում՝ լուսաքիմիական սմոգ, երբ առաջնային աղտոտող նյութերը քայքայվում են ՝ գոյացնելով աղտոտող նոր նյութեր: Ջէկերը, արդյունաբերական ձեռնարկությունները և տրանսպորտը մթնոլորտ են արտանետում ոչ միայն վտանգավոր նյութեր, այլև մեծ քանակությամբ ջերմություն, ինչի հետևանքով մթնոլորտը տաքանում է, փոխվում են օդի խոնավությունն ու շարժունությունը ՝ հանգեցնելով ջերմային աղտոտման: Բույսերի և կենդանիների նեխման հետևանքով օդ են թափանցում նաև բազմաթիվ ախտածին մանրէներ:

4. Օզոն, օզոնային շերտ, օզոնային ճեղքերի վտանգավորությունը և առաջացման պատճառները:

Օզոնային շերտը վերնոլորտում, մթնոլորտի 20 – 30 կմ բարձրություններում գտնվող շերտ է, որտեղ գտնվում է ամբողջ մթնոլորտային օզոնի մոտ 90% – ը: Շերտի առավելագույն խտությունը 22 – 25 կմ սահմաններում է: Բևեռներում օզոնային շերտի ներքին սահմանն իջնում է մինչև 7 – 8 կմ, իսկ հասարակածում բարձրանում է մինչև 17 –18 կմ:

Մթնոլորտում օզոնի ընդհանուր քանակությունը մեծ չէ` մոտ 3,3 մլրդ տոննա, սակայն, մարդու և մյուս կենդանի էակների համար կենսականորեն անհրաժեշտ է, քանի որ պաշտպանում է ուժեղ կարճալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և էապես նպաստում է մեր մոլորակի ջերմային ռեժիմի կայունացմանը:

Related image

Օզոնը թթվածնի գոյության ձևերից մեկն է` թթվածնի եռատոմը (03): Օզոնը հիմնականում առաջանում է ու կուտակվում վերնոլորտում, թթվածնի մոլեկուլի վրա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության հետևանքով: Արդյունքում` թթվածնի մոլեկուլը քայքայվում է թթվածնի ազատ ատոմների, որոնք էլ միանում են թթվածնի մոլեկուլներին` առաջացնելով օզոն:

Սակայն թթվածինը ամբողջությամբ չի վերածվում օզոնի, և թթվածնի ատոմների մի մասը, միանալով օզոնի մոլեկուլի հետ, առաջացնում են թթվածնի երկու մոլեկուլ: Այսպիսով, մթնոլորտում օզոնի քանակությունն անընդհատ փոխվում է` ներկայացնելով օզոնի առաջացման և քայքայման ռեակցիաների հավասարակշռման արդյունք:

Օզոնի շերտի քայքայումը.

Ուսումնասիրությունը ցույց են տվել, որ քլորֆտորածխաջրածինների մոլեկուլները ընդունակ են քայքայել մեր մոլորակի օզոնային շերտը: Ազոտի օքսիդները և քլորի ատոմները, հանդես գալով որպես կատալիզատորներ, առաջ են բերում օզոնի քայքայում և խախտում են օզոնի առաջացման և քայքայման ռեակցիաների միջև ստեղծված հավասարակշռությունը: Հաստատված է, որ քլորի մեկ մոլեկուլը կարող է քայքայել օզոնի մի քանի միլիոն մոլեկուլ:

Մթնոլորտի այն հատվածները, որտեղ նկատվում են օզոնի քանակի կտրուկ նվազումներ, անվանում են օզոնային անցքեր: Օզղոնային շերտի քայքայումը և օզոնային անցքերի առաջացումը պայմանավորված են մարդածին ծագում ունեցող քլորֆտորածխաջրածիններով և ազոտի օքսիդներով մթնոլորտի աղտոտմամբ: Քլորֆտորածխաջրածիններն առավել հայտնի են ֆրեոննոր անվամբ և լայնորեն կիրառվում են սառնարանների, կոսմետիկայի արտադրության մեջ, արդյունաբերության այլ ճյուղերում, իսկ ազոտի օքսիդներն առաջանում են ազոտի և թթվածնի փոխազդեցության արդյունքում` բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում և կատալիզատորների առկայության դեպքում, որոնց դերում հանդես են գալիս մետաղները: Մեծ քանակությամբ ազոտի օքսիդներ առաջանում են ինչպես մեքենաների, այնպես էլ հրթիռային շարժիչների աշխատանքի ժամանակ:

Image result for Օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները:

Օզոնի շերտի քայքայման հետևանքները.

Անհրաժեշտ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների մի մասը, տեսանելի ինֆրակարմիր ճառագայթնորը ազատ անցնում են օզոնի շերտով և հասնում մինչև մեր մոլորակի մակերևույթ, ինչն անհրաժեշտ է կյանքի գոյության բոլոր ձևերի համար: Միաժամանակ օզոնյին շերտը արդյունավետ կլանում է բոլոր կենդանի օրգանիզմների համար մահացու իոնացնող, ռենտգենյան և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների կարճալիք մասը` թույլ չտալով, որ դրանք հասնեն երկրի մակերևույթ: Օզոնի շերտի հաստության նվազումը կվտանգի բոլոր կենդանի օրգանիզմների, այդ թվում նաև` մարդու կյանքը: Հաստատված է, որ օզոնային շերտի հաստության փոքրացման հետ մեծանում է մաշկի քաղցկեղով և կատարակտով հիվանդ մարդկանց թիվը:
Բացի վերը նշված բացասական հետևանքներից օզոնի շերտի քայքայումը կբերի ջերմոցային էֆեկտի ուժեղացման, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության նվազման և հողերի քայքայման:

Միաժամանակ անհրաժեշտ է նշել, որ մթնոլորտի ստորին շերտում օզոնը հանդես է գալիս որպես շատ վտանգավոր աղտոտիչ: Այն առաջացնում է բույսերի քլորոֆիլների քայքայում, իսկ մարդկանց մոտ դժվարացնում է շնչառությունը և վնասում աչքերը: Ներքնոլորտի շերտում օզոնի կուտակումը չի բերում դրա քանակի ավելացման օզոնային շերտում, քանի որ ներքնոլորտի ու վերնոլորտի միջև գազափոխանակություն տեղի չի ունենում: Հետևաբար, անհրաժեշտ է պայքարել ստորին շերտում  օզոնով օդի աղտոտման դեմ:

Рубрика: Աշխարագրություն

ՀՀ բնակչությունը

Գերմանիա.

2019թ. սեռատարիքային բուրգ

Հայաստան.

2019թ. սեռատարիքային բուրգ

Ահա Հայաստանի և Գերմանիայի (2019) սեռատարիքային բուրգերը, հիմա փորձենք դրանք համեմատել:

Հայաստանում 2019 թվականին 0-4 տարեկանները՝ աղջիկներ և տղաները միասին կազմել են՝ 7%, իսկ Գերմանիայում՝ 4,7%: Հայաստանում 5-9 տարեկանները կազմել են՝ 7,2%, իսկ Գերմանիայում՝ 4,5%: Հայաստանում 10-14 տարեկանները կազմել են՝ 6,5%, իսկ Գերմանիայում՝ 4,6%: Այսպես հաշվելով կարող ենք ասել, որ Հայաստանում 2019 թվականին 0-35 տարեկանները բավականին շատ են, ավելի շատ քան Գերմանիայում: Հայաստանում նկատվել է 36-55 և 55-59 տարեկանների նվազում, ինչը չենք կարող ասել Գերմանիայի դեպքում, քանի որ այնտեղ ամեն բան հակառակն է, այսինքն այնտեղ նկատվել է ոչ թե նվազում, այլ աճում: Ընդհանուր առմամբ այս երկու երկրների սեռատարիքային բուրգերը բավականին տարբեր էին, իրար հակառակ:

Աշխարհի սեռատարիքային բուրգ.

Ե’վ աշխարհի, և’ Հայաստանի սեռատարիքային բուրգերում 0 – 9 տարեկան աղջիկները նույն տարիքի տղաներից ավելի քիչ են: 70 և ավելի տարիքային խմբին պատկանող անձանցից երկու սեռատարիքային բուրգերում էլ գերակշռում են կանայք: Օրինակ, 20 – 29 տարեկան անձանցից Հայաստանում ավելի շատ են աղջիկները, կանայք, իսկ աշխարհի սեռատարիքային բուրգում նույն տարիքին պատկանող անձանց գերակշռող մեծամասնությունը տղամարդիկ են:

Рубрика: Իրավունք

Ժողովրդավարություն

Վերլուծական աշխատանք

Այսօր կուսումնասիրենք ժողովրդավարություն ասվածը: Կհասկանանք, թե այն իրենց ի՞նչ է ներկայացնում, և արդյո՞ք ՀՀ-ում գործում է ճիշտ կառավարություն:

Ի՞նչ է ժողովրդավարությունը.

Ես ուսումնասիրելով ժողովրդավարությունը, կարող եմ հակիրճ ներկայացնել, թե այն ինչ է իրենց ներկայացնում:

Ժողովրդավարությունն այն է, երբ իշխանությունը պատկանում է ժողորդին: Օրինակ՝ ՀՀ-ում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին: Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով: Իսկ իշխանության յուրացումը որևէ կազմակերպության կամ անհատակի կողմից համարվում է հանցագործություն:

Ժողովուրդն իրեն պատկանող իշխանությունն իրականացնում է 2 ձևով՝ անմիջապես ինքը և իր ընտրած պետական մարմինների կամ պաշտոնատար անձանց միջոցով: Անմիջական է այն ժողովրդաիշխանությունը, երբ հասարակության համար կարևոր նշանակություն ունեցող որոշումներն ընդունում են անմիջականորեն բոլոր քաղաքացիները: Քանի որ հասարակական բոլոր գործերն ու հարցերը հնարավոր չէ լուծել անմիջական ժողովրդաիշխանության միջոցով, ուստի այս դեպքում հասարակական գործերը կառավարում, որոշումներն ընդունում են ժողովրդի կողմից ընտրված մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք: 

Ահա, կարծում եմ մի փոքր ծանոթացաք ժողովրդավորւթյանը, իսկ հիմա հասկանանք, թե արդյո՞ք ՀՀ-ում ժողովրդավարությունը ճիշտ է, թե ոչ: Իհարկե, ժողովրդավարությունը որոշ չափով ճիշտ է, բայց այն դեպքում, երբ այդ կառավարման ձևը չի խանգարում տվյալ երկրի բնականոն կյանքին: Օրինակ բերենք Հայաստանը: Հայաստանում ժողովուրդը ընտրում է երկրի ղեկավարին,բայց օգտվելով այն փաստից, որ ժողովուրդն է իր երկրի տերը, սկսում են հաճախակի ցույցեր սկսվել, որը՝ իմ կարծիքով, խանգարում է բնականոն կյանքին, փակ են ճանապարհերը:

Եկեք հասկանանք, արդյո՞ք Արցախյան պատերազմի ելքում այն ունեցավ որոշակի ազդեցություն, թե ոչ: Ճի՞շտ էր կառավարության կողմից ժողովրդին պարբերաբար ինֆորմացնելու կամ էլ հակառակը՝ ինֆորմացիան քողարկելը:

Ինչպես տեսնում ենք, մեր ժողովրդի մի մասը դժգոհ է՝ իր իսկ ընտրած ղեկավարից: Կարծում եմ Արցախյան պատերազմում գրեթե ոչ մի դեր չունեցավ ժողովրդավարությունը: Այն, ինչը վերաբերում է իֆորմացիային, կարող եմ ասել, որ շատ ճիշտ է ժողովրդին տեղեկացնել սահմանի վիճակի մասին: Պետք չէ մարդկանց թողնել անորոշության մեջ, իսկ, եթե լուրերը այնպիսին են, որ մարդկանց մեջ խուճապ կարող են առաջացնել,կարծում եմ պետք չէ ժողովրդին խուճապահար անել: Իսկ, եթե արդեն երևում է պատերազմի ավարտը՝ լինի դա լավ, թե վատ, պետ՛ք է ժողովուրդը իմանա իր երկրի, իր տան ճակատագիրը:

Խորը ցավով եմ խոսում մեր այս տարվա ապրումների մասին, բայց դեռ ոչինչ փոխել չենք կարող: Պետք է բոլորս լցվենք հավատով և սպասենք, որ մենք մի օր կհաղթենք…