Рубрика: English

Homework. English

A. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the gap in the same line.

Collecting records

These days, most of us have a CD collection. Before the CD, musicians made LPs, or «long-playing» records. Although many children have never seen an LP, they were once very popular. To play these records, you needed a record player with a needle that ran along the record and produced the sound. Some collectors say the sound of LPs was better than CDs — and many singers agree! LPs are no longer very popular as a form of entertainment, but many people buy and sell them. Some of them remember the LP from their childhood and listening to records reminds them of the past.

B. Complete using the correct form of the verbs in the box. You have to use one word twice.

9. Now, everyone knows this song, so I want you all to join in with me.

10. It’s so noisy in this restaurant. Could you ask them to turn the music down?

11. There was a fight during the match and the referee sent two players off.

12. We eat out about once a week and we cook at home the rest of the time.

13. I love this song! Turn it up!

14. I used to play the trumpet, but I gave up last year because I didn’t have time.

15. We stopped playing because of the rain, but when it stopped we carried on.

16. A good way of getting more exercise is to take up a sport, like basketball.

C. Complete each second sentence using the word given, so that it has a similar meaning to the first sentence. Write between to and five words.

17. Jack really likes football and never misses a match. crazy

Jack is crazyly likes football and never misses a match.

18. My uncle worked on a sailing boat until he was thirty.

My uncle was working on a sailing boat until he was thirty.

19. Do you watch TV? feel

Do you feel like you want to watch TV?

20. John participated in a swimming competition last week. part

John took part in a swimming competition last week.

21. June and I had a game of tennis. against

I had a game of tennis against June.

22. I played chess almost every day when I was young. used

used to play chess almost every day when I was young.

23. Volleyball doesn’t really interest me. in

I’m not interested in volleyball.

24. I enjoyed myself at your birthday party. fun

had a lot of fun at your birthday party.

25. Young children like Disneyland.

Disneyland is popular among young children.

26. Karen doesn’t like watching TV. keen

Karen isn’t keen on watching sport on TV.

D. Choose the correct answer.

27. When you rang, I was cleaning my bike.

28. At my last basketball club, we used to train every Saturday for three hours.

29. I really liked the meal we had at your house last Tuesday.

30. We went to the beach every day when we were on holiday.

31. I broke my leg when Tony and I were practicing for the school sports day.

32. Leon never talks about it, but he was once a world champion skier.

33. Denise is working at the stadium until she finds a better job.

E. Match the two halves of the sentences.

35. I waited outside the tennis club for a long time, but George didn’t appear.

36. When you rang, I was in the middle of cleaning my football boots.

37. We finally got to the stadium just in time to see the match start.

38. I just play football for fun, and I don’t want to do it as a job.

39. I loved that film and when it comes out on DVD, I’ll definitely get it.

40. It’s great to appear on stage, with all the audience clapping.

Рубрика: English

«Destination b1» Homework

Destination, Review 1 p. 16

A. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the gap in the same line.

Collecting records

These days, most of us have a CD collection. Before the CD, musicians made LPs, or «long-playing» records. Although many children have never seen an LP, they were once very popular. To play these records, you needed a record player with a needle that ran along the record and produced the sound. Some collectors say the sound of LPs was better than CDs — and many singers agree! LPs are no longer very popular as a form of entertainment, but many people buy and sell them. Some of them remember the LP from their childhood and listening to records reminds them of the past.

B. Complete using the correct form of the verbs in the box. You have to use one word twice.

9. Now, everyone knows this song, so I want you all to join in with me.

10. It’s so noisy in this restaurant. Could you ask them to turn the music down?

11. There was a fight during the match and the referee sent two players off.

12. We eat out about once a week and we cook at home the rest of the time.

13. I love this song! Turn it up!

14. I used to play the trumpet, but I gave up last year because I didn’t have time.

15. We stopped playing because of the rain, but when it stopped we carried on.

16. A good way of getting more exercise is to take up a sport, like basketball.

C. Complete each second sentence using the word given, so that it has a similar meaning to the first sentence. Write between to and five words.

17. Jack really likes football and never misses a match. crazy

Jack is crazy about football and never misses a match.

18. My uncle worked on a sailing boat until he was thirty.

My uncle was working on a sailing boat until he was thirty.

19. Do you watch TV? feel

Do you feel like watching TV?

20. John participated in a swimming competition last week. part

John took part in a swimming competition last week.

21. June and I had a game of tennis. against

I had a game of tennis against June.

22. I played chess almost every day when I was young. used

used to play chess almost every day when I was young.

23. Volleyball doesn’t really interest me. in

I’m not very interested in volleyball.

24. I enjoyed myself at your birthday part. fun

had a lot of fun at your birthday party.

25. Young children like Disneyland.

Disneyland is very popular among young children.

26. Karen doesn’t like watching TV. keen

Karen isn’t keen on watching sport on TV.

D. Choose the correct answer.

27. When you rang, I was cleaning my bike.

28. At my last basketball club, we used to train every Saturday for three hours.

29. I really liked the meal we had at your house last Tuesday.

30. We went to the beach every day when we were on holiday.

31. I broke my leg when Tony and I were practicing for the school sports day.

32. Leon never talks about it, but he was once a world champion skier.

33. Denise is working at the stadium until she finds a better job.

E. Match the two halves of the sentences.

35. I waited outside the tennis club for a long time, but George didn’t appear.

36. When you rang, I was in the middle of cleaning my football boots.

37. We finally got to the stadium just in time to see the match start.

38. I just play football for fun, and I don’t want to do it as a job.

39. I loved that film and when it comes out on DVD, I’ll definitely get it.

40. It’s great to appear on stage, with all the audience clapping.

Рубрика: ֆիզիկա

Հոսանքի աշխատանքը և հզորությունը. Ջոուլ – Լենցի օրենք. Ֆիզիկա

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ.

1. Բնակարանի տաքացման համար օգտագործվող 140 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական ջերմատաքացուցիչը  նախատեսված է 3.5 Ա հոսանքի ուժի համար: Որքա՞ն էներգիա կծախսի այդ ջերմատաքացուցիչը  8 ժամ անընդհատ աշխատելու դեպքում:

R = 140 Օմ

I = 3,5 Ա

t = 8 ժամ = 28800 ժ

A – ?

A = IUt = I * IR * t = I2 * R * t = 3,5 * 140 * 28800 = 49392000 Ջ = 49,392 մՋ

2. Ավտոտնակում  էլեկտրական լամպը մոռացել էին անջատել: Որքա՞ն աշխատանք էր իզուր կատարվել 24 ժամում, եթե լամպը միացված էր 110 Վ լարման ցանցին և նրանով անցնող հոսանքի ուժը 0.8 Ա էր:

U = 110

I = 0,8

t = 24 = 86400վ

A – ?

A = IUt = 0,8 * 110 * 86400 = 7603200 Ջ = 7,6032մ

3. 50 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական վարսահարդարիչը միացրեցին 127 Վ լարման ցանցին: Որքա՞ն աշխատանք կկատարի նրանում հոսանքը 15 րոպեի ընթացքում: 

R = 50 Օմ

U = 127 վ

t = 15 րոպե = 900 վ

A = ?

A = IUt : I = U / R

A = IUt = U / R * U * t = U2t / R = 127 * 900 / 50 = 2286 * 900 / 50 = 36576 Ջ

4. 6 Վ լարման և 2 Ա հոսանքի ուժի դեպքում համակարգչի մարտկոցի լիցքավորումը տևեց 1.5 ժամ: Որոշե՛ք հոսանքի կատարած աշխատանքը այդ ընթացքում: 

A = U * I * t = 6 * 2 * 1,5 * 5400 = 97200 Ջ

5. 450 Վտ հզորություն ունեցող հեռուստացույցը, ըստ հաշվիչի ցուցմունքի, ծախսել է 360 կՋ էներգիա: Որքա՞ն ժամանակ է միացված եղել հեռուստացույցը:

t = P / A = 450 / 360 = 1,25

6. Ճեպընթաց էլեկտրագնացքը, որի շարժիչների ընդհանուր հզորությունը 200 կՎտ է, շարժվում է 180 կմ/ժ միջին արագությամբ: Որքա՞ն աշխատանք են կատարում նրա էլեկտրաշարժիչները 560 կմ ճանապարհ անցնելիս:

P = 200 կՎտ

V = 180 կմ / ժ

S = 560 կմ

A – ?

t = S / V = 560 / 180 = 3ժ

A = Pt = 200 * 3 = 600

7. Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի 80 վ-ում 40 Օմ դիմադրություն ունեցող ջեռուցիչ տարրում, եթե այն միացված է 120 Վ լարման ցանցին: 

t = 80

R = 40

U = 120

A – ?

A = IUt

I = U / R = 120 / 40 = 3

A = IUt = 3 * 120 * 80 = 28800 Ջ

8. Հաղորդչի  դիմադրությունը 150 Օմ է, նրանով անցնող հոսանքի ուժը՝ 1.6 Ա: Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի նրանում 10 վ-ի ընթացքում: 

R = 150

I = 1,6

t = 10

Q – ?

Q = I2Rt = 2,56 * 150 * 10 = 3840

Հարցեր. Տնային աշխատանք

1. Ի՞նչ է հոսանքի աշխատանքը: Ի՞նչ բանաձևով են այն հաշվում: Հոսանքի աշխատանքի բանաձևը ձևակերպեք բառերով:

Փակ էլեկտրական շղթայի որևէ տեղամասով լիցք տեղափոխելիս էլեկտրական դաշտը կատարում է աշխատանք, որն անվանում են հոսանքի աշխատանք:
Բանաձև ՝ A = qU
A – ն հոսանքի աշխատանք է, U – ն ՝ լարումը շղթայի տեղամասում, իսկ q – ն՝ այդ տեղամասի կամայական լայնական հատույթով t ժամանակում անցած լիցքը:

2. Ո՞րն է հոսանքի աշխատանքի միավորը ՄՀ-ում:

Միավորների ՄՀ-ում էլեկտրական հոսանքի աշխատանքն արտահայտվում է ջոուլով (Ջ):

3. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն են անվանում էլեկտրական հոսանքի հզորություն: Ի՞նչ բանաձևով են հաշվում:

Էլեկտրական շղթայում հոսանքի՝ աշխատանք կատարելու արագությունը բնութագրող մեծությունը անվանում են հոսանքի հզորություն և նշանակում ՝ P տառով:
Եթե t ժամանակում հոսանքը կատարում է A աշխատանք, ապա P=At: Հաշվի առնելով աշխատանքի բանաձևը կստանանք P=U⋅I:

4. Հզորության ի՞նչ միավորներ գիտեք: Ինչպե՞ս են առնչվում այդ միավորները վատտին:

Միավորների ՄՀ-ում հզորության միավորը մեկ վատտն է ` 1 Վտ։ 1 Վտ – ն այն հզորությունն է, որի դեպքում 1 վայրկյանում կատարվում է 1 Ջ աշխատանք ` 1 Վտ = 1 Ջ / վ:

5. Ի՞նչ է էլեկտրաէներգիայի հաշվիչը: Ի՞նչ հիմնական մասերից է այն բաղկացած: Ինչպե՞ս է էլեկտրաէներգիայի հաշվիչը միացվում սպառիչին:

Կենցաղում հոսանքի աշխատանքը չափում են Էլեկտրական հաշվիչ կոչվող հատուկ սարքով: Այս դեպքում գործածվում է հոսանքի աշխատանքի արտահամակարգային միավորը ՝ 1 ԿՎտ · ժ
1 ԿՎտ · Ժ = 1000 Վտ ⋅ 3600 վ = 3600000 Ջ
Հաշվիչում ալյումինե սկավառակը հորիզոնական դիրքով դրվում է երկու էլեկտրամագնիսների բևեռների միջև: Էլեկտրամագիսներից մեկը ամպերաչափի, իսկ մյուսը ՝ վոլտաչափի բաղկացուցիչ մաս է: Առաջին էլեկտրամագնիսի փաթույթը սպառիչին միացված է հաջորդաբար, իսկ երկրորդինը ՝ զուգահեռ:

Դաս 19 – 20.

1. Ձևակերպեք Ջոուլ-Լենցի օրենքը:

Հոսանքակիր հաղորդչում անջատվող ջերմաքանակը հավասար է հոսանքի ուժի քառակուսու, հաղորդչի դիմադրության և հոսանքի անցման ժամանակի արտադրյալին:

2. Բացատրեք, թե ինչու է տաքանում հաղորդիչը, երբ նրա միջով հոսանք է անցնում:


Քանի որ մետաղե հաղորդչում ազատ էլեկտրոնները էլեկտրական դաշտի ազդեցությամբ կատարում են ուղղորդված շարժում: Սակայն, հաճախակի բախվելով մետաղի բյուրեղացանցի իոններին, իրենց կիենտիկ էներգիայի մի մասը հաղորդում են դրանց: Իոնները սկսում են ավելի ուժգին տատանվել, մեծանում է հաղորդչի ներքին էներգիան և, հետևաբար, բարձրանում է ջերմաստիճանը:

3. Ինչպիսի՞ն է ժամանակակից շիկացած լամպի կառուցվածքը:

Ժամանակակից շիկացման լամպը հայտնագործել է ամերիկացի նշանավոր գյուտարար Թոմաս Էդիսոնը 1878 թվականին: Նկարում պատկերված է շիկացման լամպի կառուցվածքը: Վոլֆրամե պարույրաձև շիկացման թելիկի (1) ծայրերն ամրացված են երկու մետաղալարերի (2) ՝ կալիչներին: Այդ մետաղալարերն անցնում են ապակե ոտիկի (3) միջով և զոդված են լամպակոթի (4) մետաղե մասերին: Լամպակոթին ամրացված է ապակե բալոնը (5): Մինչև 40 Վտ հզորությամբ լամպերի բալոններից օդը հանվում է, իսկ 40 Վտ – ից մեծ հզորությամբ լամպերի բալոնները, ընդհակառակը, լցնում են իներտ գազով, օրինակ ՝ ազոտի հետ խառնված արգոնով կամ կրիպտոնով: Լամպը, պտտելով, մտցնում են կոթառի (նկար 47, բ) մեջ: Դրանով լամպակոթի մետաղե մասերը, որոնց զոդված են շիկացման թելիկից եկող մետաղալարերը, հպվում են կոթառի այն սեղմակներին, որոնց ամրացված են ցանցից եկող հաղորդալարերը: Այդպիսով ՝ լամպը միանում է լուսավորության ցանցին: Լամպի բալոնին, որպես կանոն, նշված են լամպի ՝ նորմալ շիկացում ապահովող հզորությունը և այն հաշվարկված լարումը, որի դեպքում շիկացման թելիկում անջատվում է այդ հզորությունը:

4. Ո՞րն է լամպի կոթառի դերը:

Կոթառով լամպակոթի մետաղե մասերը, որոնց զոդված են շիկացման թելիկից եկող մետաղալարերը, որոնց ամրացված են ցանցից եկող հաղորդալարերը:


5. Էլեկտրական շղթայի ո՞ր միացումն են անվանում կարճ: Ի՞նչ անցանկալի երևույթների կարող է հանգեցնել այն:

Կարճ միացումը էլեկտրական շղթայի մասերի միջև անմիջական կամ հողանցումով ոչ սովորական էլեկտրական միացում, որը տեղի է ունենում փոքր դիմադրության միջոցով։ Կարճ միացման պատճառ կարող են լինել էլեկտրատեղակայանքների մեկուսացման խախտումը, ինչպես նաև հոսանքակիր լարերի մերկ մասերի պատահական հպումը։ Հոսանքի կտրուկ աճը, որը ժամանակակից հզոր էլեկտրական շղթաներում հասնում է հարյուր հազարավոր ամպերի, էլեկտրական սարքերում ամենավտանգավոր երևույթներից մեկն է և կարող է ավերիչ բնույթ ունենալ։

6. Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում էլեկտրական ապահովիչը:

Անցանկալի երևույթների ազատվելու համար օգտագործվում են ապահովիչներ, որոնք անջատում են շղթան, երբ շղթայում հոսանքը դառնում է ավելի մեծ, քան կարճ միացման հոսանքը:

Рубрика: Ռուսերեն

Домашнее задание

2. Прочитайте предложения. Выразите их смысл иначе, используя предложения со словом который.

1. Новая тема, предлагаемая для обсуждения, достаточно сложная, но интересная.

Новая тема которая нам предлагалась для обсуждения, достаточно сложная, но интересная.

2. Новая тема, предложенная для дискуссии, вызвала живой интерес.

Новая тема которая была предложена для дискуссии, вызвала живой интерес.

3. Статья, публикуемая в журнале, хорошо известна читателям.

Статья которая публикуется в журнале, хорошо известна читателям.

4. Статья, опубликованная в журнале, привлекла внимание многих специалистов.

Статья которая была опубликована в журнале, привлекла внимание многих специалистов.

5. На тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила.

На тело которое погружают в жидкость, действует выталкивающая сила.

6. На тело, погружаемое в жидкость, будет действовать выталкивающая сила .

На тело которое погрузят в жидкость, будет действовать выталкивающая сила.

7. Новые свойства веществ, наблюдаемые в ходе эксперимента, требуют внимательного изучения.

Новые свойства веществ которые наблюдаются в ходе эксперимента, требуют внимательного изучения.

8. Новые свойства веществ, обнаруженные учёными в процессе работы, потребовали детального изучения.

Новые свойства веществ которые были обнаружены учёными в процессе работы, потребовали детального изучения.