Рубрика: Հանրահաշիվ

Քառակուսային եռանդամ

1․Որոշի՛ր քառակուսային եռանդամի ավագ և միջին անդամների գործակիցներն
ու ազատ անդամը
ax² +bx+c

x²+6x+8 ,

-x²-5x+7 ,

3-2x²-x =-2x²-x+3 7-6x²=-6x² +7

2.Գտի՛ր 3x²-7x+8 եռանդամի արժեքը,երբ
x=2 , x=-1 , x=1/3 , x=-2/3
2²-7*2+8 = 12-14+8 =6
3*1+7+8=18
⅓ -7/3+8=6
4/3 +14/3+8= 14

3.Ներկայացրու՛ քառակուսային եռանդամի տեսքով
ա․(x+2)²-3=x²+4x+4-3= x²+4x+1
(2x-1)²+5 = 4x²-4x+1+5=4x²-4x+6
-5(x-2)²+7 =-5(x²-4x+4)+7=-5x²+20x-20+7=-5x²+20x-13

4․Քառակուսային եռանդամից առանձնացրու երկանդամի քառակուսի
x²+4x+7 = (x+2)²+3
x²-6x+1= (x-3)²-8
y²+10y-7=(y+5)²-32
y²-30y+9= (y-15)²-216
-y²-y+5 =-1(y²+y-5)=-1[(y+0,5)²-5,25]
0,25+ x =-5
x= -5-0,25
x=-5,25

5.Երկու բնական  թվերի արտադրյալը հավասար է 198-ի։Գտի՛ր այդ թվերը,եթե հայտնի է,որ այդ թվերից մեկը 7-ով մեծ է մյուսից։

x, x+7

x*(x+7)=198 

x2+7x-198=0  

D= 49+792=841

x=(-7+29)/2=11 

x=(-7-29)/2=-18

Պատ.`11, 18

6.Գտի՛ր երեք հաջորդական թվեր,որոնց քառակուսիների  գումարը հավասար է 590-ի ։

Պատ․՝ 13, 14, 15։

Рубрика: Մայրենի

Վիլյամ Սարոյան․ Բան ունեմ ասելու․

Իմ կարծիքով այս պիեսի ասելիքը այն էր, որ, եթե դու երեխայի մեջ հավատ ես սերմանում, որպեսզի նա հավատա հրաշքների դա նշանակում է, որ չպետք է կոտրես այդ հավատքը և տանես այն այնքան ժամանակ մինչև հենց երեխան հասկանա դա։ Այս պիեսում երեխաների ծնողները և հանդեսի կազմակերպիչները սխալ էին վարվում, և երեխաներին սթրեսի էին ենթարկում, քանի որ նրանք ցանկանում էին որևէ բան, որը չեն կարող ամեն անգամ ցանկանալ, իսկ նրանք երեխաներին խաբում և ինչ որ անհայտ փաթեթով բեմից իջեցնում էին։ Ճիշտ է նրանք չեն կարող տալ բոլոր երեխաների իրենց ցանկացած նվերները, որովհետև երեխաների մեծ մասը ցանկանում էին շատ թանկարժեք նվերներ, բայց նրանք կարող էին տալ այն երեխաների նվերները որոնք հնարավոր էր գնել և նվիրել։ Այս պիեսում ամենադրական կերպարը երիտասարդ տղայի կերպարն էր ով ամեն գնով ցանկանում էր երեխային տալ իր երազած հեծանիվը և չկոտրեն երեխային և իր երազանքները։ Ինձ շատ դուր եկավ այս  պիեսը, քանի որ այն մեծ մասամբ վերաբերում էր երեխաների երազանքներին, իսկ առանց երազանքի մարդիկ կարծես մարդ չլինել այլ անսիրտ մի բան։

Рубрика: English

Homework. 09.02.21

“Think 2” Student’s book p. 41,42

P. 41

1.Match the phrases with the definitions. Write the numbers 1-6.

a. Your computer monitor does not show any information any more

3. your screen goes blank

b. A programme shuts down

2. an application closes down

c. You lose all the changes you’ve just made

4. you close a file without saving it first

d. Information appears on your computer screen telling you about a problem

1.you get an error messsage

e. The system that saves information on your computer suddenly stops working

6. your hard disk crashes

f. An application stops working, and the screen will not change no matter what you do

5. a programme freezes

GRAMMAR

1.Complete the sentence. Look back at the article on page 39 to chek.

There were 500 people at the party, and some of them were smashing windows and breaking potted plants. Here are some important tips-no one of them can guarantee 100% internet security, but all of them will help you to be safer onilne.

2. Complete the rule with things/more/none.

RULE: We use the experssions all/some/none/any of them to refer back to a group (of things or people) and say more about it.

3. Choose the correct words.

1.My friends had a great time at my birthday party. All/None of them wanted to leave!

2. I have no idea which of these pens is Carla’s. They all look exactly the same, so any/some of them could be hers.

3.These bikes all look good, but I’m sure some/any of them are better than others.

4. These T-shirts are really cool. None/Any of them would be fine for me.

5. These caps weren’t expensive. I got all/none of them for 12$.

6. We tried lots of different jeans, but none/some of them were the right size for me.

7. All the questions were really hard-I couldn’t answer none/any of them!

8. Her songs are OK-I quite like some/any of them.

4. Complete the sentences with all/some/none/any. (There may be more than one possible answer.)

1.There are 32 students in Sarah’s class. It’s amazing that all of them like music, but none of them listen to jazz.

2. I like most American TV shows, but some of them are terrible!

3. OK, he scored three goals-but some of them were lucky!

4. The cakes that I made were horrible-we couldn’t eat any of them, so we threw them all away.

5. My three brothers like IT, but none of them is as good with computers as my sister.

6. Look at those cameras, some of them are very cheap, but others are very expensive.

P. 42

READING

1.Look at the mixed-up messages. Match them with the types of communisation in the list. Write letters a-f.

1 text message-e

2 text message-b

3 notice-d

4 online post-c

5 email-f

6 note-a

2. Read the messages. Mark the correct answer A, B or C.

1-C

2-A

3-A

4-A

5-B

6-A