Рубрика: Կենսաբանություն

Օրգանիզմի անհատական զարգացում

Օրգանիզմի անհատական զարգացում՝սաղմնային և հետսաղմնային, լրիվ և թերի կերպարանափոխություն, որն է դրնաց կենսաբանական նշանակությունը։

Ուղղակի զարգացում. Այս դեպքում ծնվում կամ ձվի թաղանթներից դուրս է գալիս փոքր չափերով, բայց հասուն օրգանիզմին հատուկ բոլոր օրգաներնն ունեցող առանձնյակ, որը զարգացման հետսաղմնային փուլում չափերով մեծանում, աճում է և սեռահասուն դառնում: Հետսաղմնային ուղղակի զարգացում ունեն սողունները, թռչուները, կաթնասունները…

Անուղղակի զարգացում. Կերպարանափոխությամբ ուղեկցվող հետսաղմնային զարգացման դեպքում ձվից դուրս է գալիս թրթուրը, որը սովորաբար ավելի պարզ կառուցվածք ունի, քան հասուն առանձնյանկը: Թրթուրային վիճակից հասուն վիճակի անցման ժամանակ օրգանները քայքայվում, վերանում են, և առաջանում են հասուն օրգանիզմին բնորոշ օրգաններ: Ձու-թրթուր-հասուն կենդանի. Սա հատուկ է կերպարանափոխությամբ զարգացող կենդանիների մի մասին և կոչվում է թերի կերպարանափոխությամբ զարգացում: Բնության մեջ հանդիպում է նաև լրիվ կերպարանափոխություն՝. ձու-թրթուր-հարսնյակ-հասուն կենդանի: Այսպես են զարգանում շատ միջատներ:

Անուղղակի կամ կերպարանափոխությամբ հետսաղմնային զարգացման կենսաբանական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ օնտոգենեզի ընթացքում թրթուրների և հասուն ձևերի միջև գրեթե վերանում է ներտեսակային գոյության կռիվը, ինչը արդյունք է նրանց տարբեր կենսակերպ ունենալու և տարբեր կենսամիջավայրում ապրելու: Միաժամանակ, ոչ ակտիվ կամ մակաբույծ կենսակերպ ունեող կենդանիների ազատ ապրող և ակտիվ կենսակերպ ունեող թրթուրները մեծ դեր ունեն տվյալ տեսակի տարածման, արեալի ընդարձակման առումով:

Աղբյուր՝ Կենսաբանության դասագիրք

Рубрика: English

Destination B1. Unit 8

A. If the word in bold in each sentence is correct, put a tick. If it is wrong, write the correct word.

1.We first visited China on 2006.- In

2. My birthday is at the second of July. On

3. Let’s meet on five o’clock, shall we?- At

4. School starts again in September.√

5. There’s a party at Emily’s at Saturday.-On

6. What do you want to do on the morning?-In

7. Let’s go and see Grandma on Easter.-At

8. Where do you usually go in Christmas day?-On

B. Complete using on, in or at.

1.There are lots of people in the restaurant.

2. The people who live at number 44 are away on holiday.

3. You should go to the Louvre when you’re in Paris.

4. Gorillas live in forests in Africa and eat fruit.

5. What does that sign on the wall say?

6. What did Ethan say in his letter?

7. Have you heard of the strange statues on Easter Island?

8. Do you really want to spend the whole day on the beach?

C. Look at the pictures and complete the sentences.

1.This photo was taken in winter.

2. We’re at a concert.

3.She’s in the sea.

4. It’s on page 62.

5. It’s in the middle.

6. He’s on an island.

7. It’s on the mountain.

8. They’re at a weeding.

D. Complete using the words in the box.

E. Crircle The correct word.

1.I’m metting Andyt at/on the cinema in a hour.

2. Have you seen the new building at/in front of the school?

3. My new job starts in/on the first day of August.

4. We’re going to Martin’s to see their new baby in/on Wednesday evening.

5. See if there are any tomatoes at/in the fridge, will you?

6. We’ll all have computers connected to our brains at/in the future.

7. I don’t feel like playing chess at/on the moment.

8. I think there’s someone at/in the door. I’ll go and check.

F. Write one word in each gap.

1.to

2. in

3. in

4. to

5. at

6. to

7. at

8. at

9. at

10. at

11. in